Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

De organisatie

De CMHF *) is een onafhankelijke koepel van beroeps- en belangenverenigingen.

De verenigingen zijn binnen de CMHF gegroepeerd in sectoren. Wanneer een vereniging zich bij de CMHF aansluit, wordt zij ondergebracht bij een van deze sectoren.

*) Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen.

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden van alle CMHF-Verenigingen en vergadert ten minste tweemaal per jaar (klik hier voor een overzicht van alle CMHF-verenigingen). Meer informatie over de structuur van de CMHF? Bekijk de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Vergaderdata Ledenraad 2024

Op 29 januari, 18 maart en 24 juni 2024 vinden Ledenraden van de CMHF in de huidige statutaire vorm plaats.

Voor Ledenraden in de tweede helft van 2024 verzoek ik u vriendelijk deze site te bezoeken.

Individuele leden* van de CMHF kunnen vanaf twee weken voor de betreffende vergadering een digitale vergader-set opvragen bij het bestuurssecretariaat van de CMHF. Het bestuurssecretariaat is bereikbaar per mail: centrale@cmhf.nl.

*Individuele leden zijn leden die rechtstreeks bij de CMHF zijn aangesloten, dus niet via een van de aangesloten verenigingen.

Centraal Bestuur (CB)

Marc de Natris,
voorzitter

Postbus 91460
2509 EB Den Haag
Bereikbaar via:
voorzitter@cmf.nl

Marc Daverveldt,
secretaris
Postbus 91460
2509 EB Den Haag
Bereikbaar via: secretaris@cmhf.nl

Frank van Wuijckhuise,
penningmeester
Postbus 91460
2509 EB Den Haag
Bereikbaar via:
penningmeester@cmhf.nl

Het Centraal Bestuur (CB), bestaande uit dertien leden, bepaalt het centrale CMHF-beleid. Het CB baseert zich daarbij op besluiten van de Ledenraad. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de Ledenraad benoemd op voordracht van het Centraal Bestuur. De overige bestuursleden worden door de Ledenraad benoemd, op voordracht van de CMHF-sectoren. Elke sector heeft recht op een CB-zetel. De resterende zetels worden naar rato van het ledental verdeeld over de sectoren met de meeste leden. Het bestuur is te bereiken via het algemene mailadres: centrale@cmhf.nl of per voorzitter/secretaris/penningmeester@cmhf.nl

Het CB laat zich adviseren door vaste en tijdelijke CMHF-commissies. In elke vaste commissie zijn de CMHF-sectoren vertegenwoordigd.

Dagelijks Bestuur (DB)

Het Dagelijks Bestuur (DB) bereidt de besluitvorming van het Centraal Bestuur voor. Het DB telt vijf leden.

Adviescommissies

Het CB wordt bijgestaan door de vaste CMHF-adviescommissies:

  • BeleidsAdviesCommissie BAC: adviseert over arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid,pensioenzaken en sociale zekerheid.
  • Financiële Commissie: beoordeelt het financieel jaarverslag en buigt zich over de begroting.

Bureau

Jacqueline van Langeraad

drs. Jacqueline van Langeraad - Goes
Pensioenwoordvoerder
stuur een mail
Jan Hutmr. Jan Hut
Hoofd Afdeling Beleid, Onderhandelaar Sector Rijk, LVNL en Schiphol
mobiel 0610910234
stuur een mail
Gezine ten Hovedrs. Gezina ten Hove
Onderhandelaar Sector Rijk, NS en CBR
mobiel 0610910232
stuur een mail

Deel deze pagina: