Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

Lagere Overheden

6 november 2017

​Gezamenlijke omzetting ‘genormaliseerde’ Cao Gemeenten

De VNG en de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF hebben de eerste stappen gezet naar een Cao Gemeenten. Partijen schrijven samen aan een moderne tekst die goed en eenvoudig leesbaar is. Na inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) kan de gemeentelijke rechtspositieregeling CAR-UWO niet meer in de huidige vorm van toepassing zijn. Deze rechtspositieregeling moet daarom worden omgezet naar een cao. De VNG en de vakbonden, vertegenwoordigd in het LOGA, pakken dit unieke herschrijftraject samen op.  Lees verder


Links

en andere interessante zaken


Gratis vouchers A&O Ontwikkelpakket Premium

Wees er snel bij.

Het A&O-fonds Provincies stelt gratis 250 vouchers beschikbaar voor een A&O Ontwikkelpakket Premium! Een fantastisch cursuspakket met bijna 400 online cursussen en webinars.

Ben je provinciemedewerker? Streef je naar de allerbeste prestaties en wil je alles uit je carrière halen? Het A&O Ontwikkelpakket Premium biedt honderden leeroplossingen waarmee je je zowel op persoonlijk als op professioneel gebied kunt ontwikkelen, waar en wanneer je wilt. Je vindt er o.a. cursussen op het gebied van management, psychologie, communicatie, HRM, persoonlijke ontwikkeling, talen, timemanagement en nog veel meer. Je hebt bovendien de mogelijkheid om certificaten en diploma's te halen. Het pakket is tot 1 februari 2019 voor je beschikbaar.

Laat je mailadres achter en ontvang een van de 250 vouchers! Wees er snel bij, want op = op!


Start het nieuwe jaar geïnspireerd en meld je aan voor gratis workshops!

In het eerste kwartaal van 2018 biedt het A&O-fonds Provincies via Meesterinjewerk.nl een aantal gratis inspirerende workshops aan, in aanvulling op wat de site zelf te bieden heeft. Hiermee kun je een goede start maken in het nieuwe jaar! Tijdens de workshops is er aandacht voor de groepsdynamiek en zorgen we voor een juiste balans tussen theorie en oefening. Als deelnemer krijg je handvatten aangereikt voor het bewust nemen van beslissingen in je loopbaan, het ontwikkelen en zichtbaar maken van je talent, en het nemen van meer regie over je eigen loopbaan.

Welke workshops kun je volgen?

Talentontwikkeling

 • ·Pitchen als Obama - 8 februari
 • ·Beperkende overtuigingen: reken af met de beren op jouw weg - 15 februari

Mobiliteit

 • ·Power CV - 6 maart
 • ·Sollicitatiebrief - 15 maart
 • ·Sollicitatiegesprek - 20 maart

Social Media

 • ·Online profileren - 22 maart

Voor HR-professionals en leidinggevenden

 • ·Loopbaangesprekken voeren - 8 maart

Alle workshops vinden plaats in Utrecht op een nog nader te bepalen locatie. Kijk op Meesterinjewerk.nl voor meer informatie en hoe je je kunt aanmelden.


De A&O-fondsen Provincies, Waterschappen en Gemeenten hebben voor de tweede maal een gezamenlijke personeelsmonitor gepubliceerd. De gegevens in deze 'Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2016' zijn afkomstig uit de Personeelsmonitor Provincies, de Personeelsmonitor Gemeenten en de HR-monitor Waterschappen en hebben betrekking op het jaar 2016. Tevens wordt er een vergelijking gemaakt met 2014, de eerste keer dat de gezamenlijke monitor werd uitgebracht.

Om deze gezamenlijke personeelsmonitor mogelijk te maken, hebben de drie fondsen een standaard set van kernvragen ontwikkeld en deze ieder opgenomen in hun eigen monitor, naast andere sectorspecifieke vragen. De monitor geeft hiermee inzicht in het personeelsbestand van de drie afzonderlijke decentrale overheidssectoren.

Klik hier om door te gaan naar de Personeelsmonitor.


A&O Provincie Academie, hét leerplatform voor provinciemedewerkers

Op de A&O Provincie Academie staan alle cursussen en trainingen die het A&O-fonds Provincies aanbiedt. Dit zijn er op dit moment ongeveer tachtig!

In de academie vind je - naast het vertrouwde aanbod van A&O ProvinciE-learning - een cursusaanbod op het gebied van 'vitaliteit en gezondheid', om te investeren in je gezondheid en veilig werken. Deze cursussen zijn, zoals je van ons gewend bent, gratis.

Ook heb je direct toegang tot de VNG Academie. Hier worden onder andere cursussen op het gebied van de omgevingswet, sociaal domein, juridische zaken, HR, transformatie, lokaal bestuur en informatiebeleid aangeboden. De cursussen die vanuit de VNG Academie worden aangeboden zijn betaalde cursussen.

Een groot, divers aanbod op één site. Ga snel naar de A&O Provincie Academie!


Toolkit Generatiepact

Het A+O fonds Gemeenten lanceert de Toolkit Generatiepact

In vier fasen naar een generatiepact op maat!

16 maart 2017 - Het aantal gemeenten dat een bewuste keuze maakt voor een generatiepact (of juist niet) verhogen, de kennis over het generatiepact vergroten, de kwaliteit van afgesloten regelingen verbeteren en de afhankelijkheid van gemeenten van externe adviseurs verkleinen. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen die het A+O fonds Gemeenten voor ogen heeft met de Toolkit Generatiepact. De Toolkit werd vandaag gelanceerd tijdens de 'Generatiepact on Tour' bijeenkomst van het A+O fonds Gemeenten. "Met de Toolkit Generatiepact faciliteren we gemeenten bij de totstandkoming van een Generatiepact.De ingrediënten van de toolkit helpen je bepalen of een generatiepact iets is voor jouw gemeente - of juist niet - en om daadwerkelijk tot een generatiepact te komen datecht past bij de situatie en (on)mogelijkheden van uw organisatie", aldus Marcel Fluitman, voorzitter van het A+O fonds Gemeenten.

Op Kasteel Woerden is vandaag de Toolkit Generatiepact gelanceerd. Dit gebeurde tijdens de Inspiratiesessie Generatiepact on Tour 'Samen voor Vitaliteit en Vakmanschap'. Tijdens deze bijeenkomsten brengt het A+O fonds bestuurders, leidinggevenden, OR-/GO-leden en HR-adviseurs bij elkaar om het generatiepact van alle kanten te belichten. Er werd stilgestaan bij de strategische keuze voor een generatiepact als onderdeel van beleid dat gericht is op vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en vakmanschap. En daarnaast werden er vuistregels, valkuilen en ervaringen gedeeld. Marcel Fluitman, voorzitter van het A+O fonds Gemeenten en Wethouder van de gemeente Zeist, verrichtte de officiële 'lancering' van de toolkit met een ferme druk op de knop. Fluitman: "Een Generatiepact samenstellen is maatwerk. Er is niet één format voor de hele sector. Maatwerk is een zegen, maar ook een vloek: het is best een hele klus en er zijn veel voetangels en klemmen. Maar als je de moeite neemt kun je een regeling samenstellen die echt past bij de situatie en (on)mogelijkheden van jouw Gemeente. Deze toolkit helpt daarbij."

Opzet van de toolkit

De invulregeling en het stappenplan vormen de ruggengraat van deze toolkit. Het stappenplan geeft aan welke stappen wanneer gezet moeten worden, welke keuzes gemaakt moeten worden en wie daarbij betrokken zijn. Per stap zijn er een aantal keuzehulpen (tools) gemaakt die alle informatie bieden om de gevraagde keuze te maken. De invulregeling is een handreiking voor de uiteindelijke regeling waarin de gemaakte keuzes worden ingevuld. Zijn alle stippellijntjes ingevuld, dan is je regeling compleet. Naast het stappenplan en de invulregeling vind je in de toolkit factsheets, checklists en dialoogroutes. Iedereen die een rol heeft bij het samenstellen van een generatiepact kan gebruikmaken van de toolkit: WOR bestuurders, HR-professionals, OR-leden en GO-leden namens de vakbonden. Bekijk de Toolkit Generatiepact op de website van het A+O fonds Gemeenten: https://www.aeno.nl/toolkit/generatiepact/overzicht

Rol van het A+O fonds Gemeenten t.a.v. het generatiepact

Het fonds heeft een opdracht van het LOGA gekregen om gemeenten en medewerkers actief te informeren over de doelstellingen en mogelijkheden van een generatiepact. Het A+O fonds is dus niet een promotor van het Generatiepact. Ze zijn niet voor of tegen, maar informeren over de bedoeling ervan, wat de mogelijkheden zijn, proberen een reëel beeld te schetsen en vooroordelen te nuanceren.


Normalisatie: planning VNG

Naar Normalisering rechtspositie ambtenaren

9 februari 2017

De Eerste Kamer heeft 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel Normalisatie rechtspositie ambtenaren. De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2020. Dit heeft veel gevolgen voor gemeenten en voor de VNG.

De VNG bereidt zich nu voor op de inwerkingtreding van de wet. Hieronder staat een planning op hoofdlijnen. De planning is onderverdeeld in drie onderwerpen, te weten:

 1. Toekomst Cao Gemeenten
 2. Afspraken met vakbonden
 3. Voorbereiding gemeenten op normalisatie en implementatie

De VNG gaat deze planning in overleg met leden verder uitwerken. Wij berichten de leden over de afzonderlijke stappen in de uitwerking van de planning.

1. Toekomst Cao Gemeenten

Vanaf 1 januari 2020 wordt het werkgeverschap van gemeenten niet meer geregeld in de Ambtenarenwet maar in de Wet op de Cao. Momenteel is de VNG via haar statuten gemachtigd om bindende afspraken te maken voor haar leden als het gaat om de arbeidsvoorwaarden binnen de gemeentelijke sector. Nu de wet op de Cao van toepassing wordt is het nodig dat de leden van de VNG opnieuw besluiten dat de VNG als werkgeversorganisatie deze afspraken voor haar leden mag maken.

Aansluiting bij een cao is een belangrijk besluit: de cao is nu de enige bindende afspraak die de VNG namens haar leden mag maken. De VNG vindt het daarom belangrijk dat gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om een weloverwogen keuze te maken. De VNG wil deze keuze eind 2017 voorleggen aan de leden. In aanloop hiernaar verkent de VNG samen met vertegenwoordigers van gemeenten de verschillende opties. Eind dit jaar legt de VNG de resultaten van deze verkenning ter stemming voor aan de leden. Tevens worden gesprekken gevoerd met gemeentelijke organisaties en gelieerde organisaties, die nu via een aansluitingsovereenkomst verklaren zich te committeren aan de cao gemeenten.

Planning op hoofdlijnen

 • Maart 2017: detailplanning verkenning en aankondiging bijeenkomsten
 • April-september 2017: verkenning opties met leden
 • Oktober-december 2017: keuze leden

2. Afspraken met vakbonden

Als de leden eind 2017 besluiten dat de VNG ook vanaf 2020 een cao voor gemeenten moet sluiten, dan wil de VNG in de periode januari-december 2018 daarover afspraken met de vakbonden maken. De VNG vindt het belangrijk dat gemeenten uiterlijk 1 januari 2019 weten welke arbeidsvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2020.|

De duur en intensiteit van het traject hangt af van de wensen van de leden van de VNG en die van de vakbonden. Volgens de Wet normalisatie gaan de huidige arbeidsvoorwaarden van ambtenaren één op één over naar de nieuwe situatie. Het is echter ook mogelijk dat gemeentelijke werkgevers (en ook de vakbonden) tegelijk met de normalisatie de arbeidsvoorwaarden willen wijzigen. Als er vanaf 2020 een Cao Gemeenten is, dan is minimaal een omzetting van de huidige rechtspositie naar een bij het Burgerlijk Wetboek passende cao nodig, en wellicht meer.

De VNG wil gedurende het komende cao-overleg, dat start op 15 februari a.s. procesafspraken met de vakbonden maken hierover. De inzet van de VNG voor het overleg in 2018 hangt af van de keuzes van de leden over de toekomst van de Cao Gemeenten.

3. Voorbereiding gemeenten op normalisatie

De implementatie van de WNRA zal ook veel inspanningen vragen van de individuele gemeenten. De aanstellingen moeten worden omgezet naar arbeidsovereenkomsten, individuele afspraken moeten opnieuw worden vastgelegd, HRM-ers moeten zich bijscholen in arbeidsrecht, werknemers moeten worden geïnformeerd. Dit is niet een uitputtende lijst.

De VNG gaat onderzoeken welke ondersteuning gemeenten verwachten van de VNG en gaat daarna besluiten welke ondersteuning de VNG collectief of individueel kan aanbieden.

Planning

 • In de maanden februari-april 2017 houdt de VNG de eerste informatiebijeenkomsten over normalisatie. Hierin geeft de VNG een overzicht van de gevolgen van de normalisatie voor gemeenten, en doet de VNG een eerste peiling naar de ondersteuningsbehoefte van gemeenten. Hieronder vindt u een link met informatie over deze bijeenkomsten.
 • In de maanden maart-april 2017 vraagt de VNG met een enquête welke ondersteuning gemeenten willen op het gebied van opleidingen (arbeidsrecht e.d.)
 • In de maanden mei-juni 2017 vraagt de VNG met een enquête welke ondersteuning gemeenten verder verwachten (draaiboeken, modellen, centrale inkoop enz.)

De VNG organiseert de ondersteuning van gemeenten samen met IPO en de Unie van Waterschappen.

Meer informatie

Bron: website VNG


Meer weten over de CAR-UWO? De CAR-UWO-site biedt u op een toegankelijke wijze informatie over de arbeidsvoorwaarden voor gemeenteambtenaren.

Hier kunt u doorklikken.


Nieuwsbrieven A&O-fonds

en Magazine's

Meer nieuws over:

Deel deze pagina: