Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

Lagere Overheden

23 mei 2017

​Onderhandelaarsakkoord cao provincies

Op 22 mei hebben het IPO en de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CMHF, een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de provincies. Dit is het resultaat van een traject van co-creatie waarbij ‘werken aan werk’, ‘waarderen en belonen’ en ‘flexibiliteit en wendbare organisaties’ centraal stonden. Op een vernieuwende wijze is door werkgevers en vakbonden samengewerkt aan deze nieuwe cao. De afspraken in de cao sluiten aan bij de snel veranderende maatschappelijke omgeving. Dit vraagt om eigentijdse arbeidsverhoudingen, waarbij gelijkwaardigheid, vertrouwen en dialoog tussen werkgevers, werknemers en hun vertegenwoordigers de basis vormen.  Lees verder


Links

en andere interessante zaken


Investeer jij ook in je eigen ontwikkeling?

Nieuw online cursusaanbod A&O ProvinciE-learning

A&O ProvinciE-learning heeft per 1 april 2017 een volledig nieuw cursusaanbod. Hiermee kun je nieuwe kennis opdoen ofje kennis onderhouden en werken aan je eigen vakmanschap en ontwikkeling. Je kunt de cursussen ook als naslagwerk gebruiken. Voor verschillende cursussen zijn certificaten te behalen.

Alle provinciemedewerkers kunnen weer een jaar lang gratis en onbeperkt gebruik maken van de online cursussen.

Online cursusaanbod 2017

Werken in teams • Politieke sensitiviteit • Plannen en organiseren • Projectmanagement • Excel voor gevorderden • Office 2016 • Big data • Taal stijl- en schrijfhulp • Geweldig communiceren op het werk en thuis • Effectief communiceren • Snellezen • Basiskennis ambtenaar provincie • Vitaliteit, omgaan met stress • Work life, je leven in balans • Mindfulness, meer veerkracht, minder stress • De balans tussen werk en thuis

Kijk op www.aenoprovincies.nl voor de inhoud van de cursussen en start vandaag nog! Als je al een inlogcode hebt, dan kun je ook direct inloggen op de portal van A&O ProvinciE-learning.

De cursussen uit het oude aanbod kunnen nog tot 1 mei a.s. worden afgerond.


Toolkit Generatiepact

Het A+O fonds Gemeenten lanceert de Toolkit Generatiepact

In vier fasen naar een generatiepact op maat!

16 maart 2017 - Het aantal gemeenten dat een bewuste keuze maakt voor een generatiepact (of juist niet) verhogen, de kennis over het generatiepact vergroten, de kwaliteit van afgesloten regelingen verbeteren en de afhankelijkheid van gemeenten van externe adviseurs verkleinen. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen die het A+O fonds Gemeenten voor ogen heeft met de Toolkit Generatiepact. De Toolkit werd vandaag gelanceerd tijdens de 'Generatiepact on Tour' bijeenkomst van het A+O fonds Gemeenten. "Met de Toolkit Generatiepact faciliteren we gemeenten bij de totstandkoming van een Generatiepact.De ingrediënten van de toolkit helpen je bepalen of een generatiepact iets is voor jouw gemeente - of juist niet - en om daadwerkelijk tot een generatiepact te komen datecht past bij de situatie en (on)mogelijkheden van uw organisatie", aldus Marcel Fluitman, voorzitter van het A+O fonds Gemeenten.

Op Kasteel Woerden is vandaag de Toolkit Generatiepact gelanceerd. Dit gebeurde tijdens de Inspiratiesessie Generatiepact on Tour 'Samen voor Vitaliteit en Vakmanschap'. Tijdens deze bijeenkomsten brengt het A+O fonds bestuurders, leidinggevenden, OR-/GO-leden en HR-adviseurs bij elkaar om het generatiepact van alle kanten te belichten. Er werd stilgestaan bij de strategische keuze voor een generatiepact als onderdeel van beleid dat gericht is op vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en vakmanschap. En daarnaast werden er vuistregels, valkuilen en ervaringen gedeeld. Marcel Fluitman, voorzitter van het A+O fonds Gemeenten en Wethouder van de gemeente Zeist, verrichtte de officiële 'lancering' van de toolkit met een ferme druk op de knop. Fluitman: "Een Generatiepact samenstellen is maatwerk. Er is niet één format voor de hele sector. Maatwerk is een zegen, maar ook een vloek: het is best een hele klus en er zijn veel voetangels en klemmen. Maar als je de moeite neemt kun je een regeling samenstellen die echt past bij de situatie en (on)mogelijkheden van jouw Gemeente. Deze toolkit helpt daarbij."

Opzet van de toolkit

De invulregeling en het stappenplan vormen de ruggengraat van deze toolkit. Het stappenplan geeft aan welke stappen wanneer gezet moeten worden, welke keuzes gemaakt moeten worden en wie daarbij betrokken zijn. Per stap zijn er een aantal keuzehulpen (tools) gemaakt die alle informatie bieden om de gevraagde keuze te maken. De invulregeling is een handreiking voor de uiteindelijke regeling waarin de gemaakte keuzes worden ingevuld. Zijn alle stippellijntjes ingevuld, dan is je regeling compleet. Naast het stappenplan en de invulregeling vind je in de toolkit factsheets, checklists en dialoogroutes. Iedereen die een rol heeft bij het samenstellen van een generatiepact kan gebruikmaken van de toolkit: WOR bestuurders, HR-professionals, OR-leden en GO-leden namens de vakbonden. Bekijk de Toolkit Generatiepact op de website van het A+O fonds Gemeenten: https://www.aeno.nl/toolkit/generatiepact/overzicht

Rol van het A+O fonds Gemeenten t.a.v. het generatiepact

Het fonds heeft een opdracht van het LOGA gekregen om gemeenten en medewerkers actief te informeren over de doelstellingen en mogelijkheden van een generatiepact. Het A+O fonds is dus niet een promotor van het Generatiepact. Ze zijn niet voor of tegen, maar informeren over de bedoeling ervan, wat de mogelijkheden zijn, proberen een reëel beeld te schetsen en vooroordelen te nuanceren.


Normalisatie: planning VNG

Naar Normalisering rechtspositie ambtenaren

9 februari 2017

De Eerste Kamer heeft 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel Normalisatie rechtspositie ambtenaren. De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2020. Dit heeft veel gevolgen voor gemeenten en voor de VNG.

De VNG bereidt zich nu voor op de inwerkingtreding van de wet. Hieronder staat een planning op hoofdlijnen. De planning is onderverdeeld in drie onderwerpen, te weten:

  1. Toekomst Cao Gemeenten
  2. Afspraken met vakbonden
  3. Voorbereiding gemeenten op normalisatie en implementatie

De VNG gaat deze planning in overleg met leden verder uitwerken. Wij berichten de leden over de afzonderlijke stappen in de uitwerking van de planning.

1. Toekomst Cao Gemeenten

Vanaf 1 januari 2020 wordt het werkgeverschap van gemeenten niet meer geregeld in de Ambtenarenwet maar in de Wet op de Cao. Momenteel is de VNG via haar statuten gemachtigd om bindende afspraken te maken voor haar leden als het gaat om de arbeidsvoorwaarden binnen de gemeentelijke sector. Nu de wet op de Cao van toepassing wordt is het nodig dat de leden van de VNG opnieuw besluiten dat de VNG als werkgeversorganisatie deze afspraken voor haar leden mag maken.

Aansluiting bij een cao is een belangrijk besluit: de cao is nu de enige bindende afspraak die de VNG namens haar leden mag maken. De VNG vindt het daarom belangrijk dat gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om een weloverwogen keuze te maken. De VNG wil deze keuze eind 2017 voorleggen aan de leden. In aanloop hiernaar verkent de VNG samen met vertegenwoordigers van gemeenten de verschillende opties. Eind dit jaar legt de VNG de resultaten van deze verkenning ter stemming voor aan de leden. Tevens worden gesprekken gevoerd met gemeentelijke organisaties en gelieerde organisaties, die nu via een aansluitingsovereenkomst verklaren zich te committeren aan de cao gemeenten.

Planning op hoofdlijnen

  • Maart 2017: detailplanning verkenning en aankondiging bijeenkomsten
  • April-september 2017: verkenning opties met leden
  • Oktober-december 2017: keuze leden

2. Afspraken met vakbonden

Als de leden eind 2017 besluiten dat de VNG ook vanaf 2020 een cao voor gemeenten moet sluiten, dan wil de VNG in de periode januari-december 2018 daarover afspraken met de vakbonden maken. De VNG vindt het belangrijk dat gemeenten uiterlijk 1 januari 2019 weten welke arbeidsvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2020.|

De duur en intensiteit van het traject hangt af van de wensen van de leden van de VNG en die van de vakbonden. Volgens de Wet normalisatie gaan de huidige arbeidsvoorwaarden van ambtenaren één op één over naar de nieuwe situatie. Het is echter ook mogelijk dat gemeentelijke werkgevers (en ook de vakbonden) tegelijk met de normalisatie de arbeidsvoorwaarden willen wijzigen. Als er vanaf 2020 een Cao Gemeenten is, dan is minimaal een omzetting van de huidige rechtspositie naar een bij het Burgerlijk Wetboek passende cao nodig, en wellicht meer.

De VNG wil gedurende het komende cao-overleg, dat start op 15 februari a.s. procesafspraken met de vakbonden maken hierover. De inzet van de VNG voor het overleg in 2018 hangt af van de keuzes van de leden over de toekomst van de Cao Gemeenten.

3. Voorbereiding gemeenten op normalisatie

De implementatie van de WNRA zal ook veel inspanningen vragen van de individuele gemeenten. De aanstellingen moeten worden omgezet naar arbeidsovereenkomsten, individuele afspraken moeten opnieuw worden vastgelegd, HRM-ers moeten zich bijscholen in arbeidsrecht, werknemers moeten worden geïnformeerd. Dit is niet een uitputtende lijst.

De VNG gaat onderzoeken welke ondersteuning gemeenten verwachten van de VNG en gaat daarna besluiten welke ondersteuning de VNG collectief of individueel kan aanbieden.

Planning

  • In de maanden februari-april 2017 houdt de VNG de eerste informatiebijeenkomsten over normalisatie. Hierin geeft de VNG een overzicht van de gevolgen van de normalisatie voor gemeenten, en doet de VNG een eerste peiling naar de ondersteuningsbehoefte van gemeenten. Hieronder vindt u een link met informatie over deze bijeenkomsten.
  • In de maanden maart-april 2017 vraagt de VNG met een enquête welke ondersteuning gemeenten willen op het gebied van opleidingen (arbeidsrecht e.d.)
  • In de maanden mei-juni 2017 vraagt de VNG met een enquête welke ondersteuning gemeenten verder verwachten (draaiboeken, modellen, centrale inkoop enz.)

De VNG organiseert de ondersteuning van gemeenten samen met IPO en de Unie van Waterschappen.

Meer informatie

Bron: website VNG


Op de website Meester in je Werk staat een gevarieerd aanbod van online cursussen en webinars. Alle gemeente ambtenaren kunnen deze e-learnings gratis volgen. Dus maak de website ook bekend onder je collega's. Hiervoor heeft het A+O fonds een communicatietoolkit ontwikkeld om dit online via intranet te communiceren binnen uw gemeente, afdeling of projectteam.

Het aanbod aan online cursussen en webinars bestaat uit een vast aanbod en een aanbod dat per maand wisselt.

Lees hier verder op de website van het A+O-fonds


Samen naar een nieuwe cao gemeenten

Arbeidsvoorwaarden van nu, die passen bij gemeenten en hun medewerkers. Dat is het doel. Om dat te bereiken, de werkgevers (VNG) en werknemers (FNV, CNV Overheid en CMHF) een co-creatietraject. Waarin we samen op zoek gaan naar nieuwe afspraken over verlof, beloning en flexibiliteit.

Op de speciale website vindt u allerlei informatie.

Lees bijv. het interview met de Monitorgroep - klik hier of op de foto.

fotocredit

Meer weten over de CAR-UWO? De CAR-UWO-site biedt u op een toegankelijke wijze informatie over de arbeidsvoorwaarden voor gemeenteambtenaren.

Hier kunt u doorklikken.


Nieuwsbrieven A&O-fonds

en Magazine's

Meer nieuws over:

Deel deze pagina: