Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

23 februari 2012

Bonden terug naar de leden: overleg over nieuwe cao BVE opgeschort

De bonden gaan hun leden raadplegen over de nieuwe cao BVE. Hoe kan de gewenste verbetering van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden via de cao worden bereikt?De cao BVE is sinds 31 maart 2011 afgelopen. Dat is alweer bijna een jaar geleden!Sindsdien zijn de bonden en de MBO Raad in gesprek over een nieuwe, gemoderniseerde tekst. Daarbij ging het met name over:

  • het vertalen van verouderde ambtelijke regels in begrijpelijker cao-teksten;
  • het herschrijven van artikelen die achterhaald zijn door nieuwe wetgeving en regelingen;
  • het herschrijven van teksten die voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
Het lukte echter niet dit proces in het najaar van 2011 in een formeel cao-overleg af te ronden. Vanaf de start van het cao-overleg hebben de bonden aangegeven dat zij, na een nullijn in 2010 en 2011, niet weer akkoord konden gaan met een (vierde!) verlenging zonder financile tegemoetkoming. Dat zou de geloofwaardigheid van partijen schaden. Een nieuwe, volwaardige cao wordt door ons ook van belang geacht om in een onzekere economische situatie en in afwachting van de door de minister aangekondigde ingrepen, rust in de instellingen te krijgen.Werkgevers gaven niet thuisToen in december 2011 na enkele overlegrondes een salarisverhoging ter sprake kwam, gaven de werkgevers niet thuis. De MBO Raad stelt geen cent beschikbaar, tenzij de productiviteit flink omhoog gaat. Er moet, met andere woorden, eerst worden ingeleverd op een aantal cao-regelingen, voordat er ook maar de kleinste salarisverhoging komt.Werkgevers geven hiermee in onze ogen een verkeerd signaal af aan hun werknemers, die onder steeds moeilijkere omstandigheden het onderwijs draaiend houden. Sterker nog: de werkgevers willen een cao die een nog grotere inzet van werknemers mogelijk maakt. Daar waar gewerkt moet worden aan herstel van vertrouwen van de werkvloer in de eigen organisatie, wordt die relatie verder onder druk gezet. In plaats van meer tijd voor verdere professionalisering en verhoging van de onderwijskwaliteit, worden werknemers geconfronteerd met voorstellen die de werkdruk verder verhogen. Onze mening is dat het daarmee ontbreekt aan waardering voor de werknemers.De werkvloer opDe bonden hebben de afgelopen jaren meegewerkt aan het bieden van ruimte aan de werkverdeling in onderwijsteams, de invoering van het professioneel statuut en aan verdere scholing en professionalisering. Ondanks het feit dat er op veel plaatsen een stevige discussie is over de uitvoering, nemen de bonden nog steeds verantwoordelijkheid voor de gemaakte afspraken. Nu een vertrouwenwekkend signaal vanuit de werkgevers is uitgebleven, gaan wij terug naar de instellingen. Vanaf de werkvloer willen wij horen waar de cao-prioriteiten moeten liggen en waartoe men bereid is om werkgevers tot een ander standpunt te bewegen.Met grote regelmaat bereiken ons signalen dat het op de werkvloer blijft ontbreken aan een fatsoenlijke dialoog over de werkverdeling en de uitvoering van het onderwijs. Dit doet geen recht aan de intentie van cao-afspraken. Die zijn erop gericht om teams in goed overleg te laten besluiten over inhoud en verdeling van het werk. Te vaak horen wij geluiden over het eenzijdig opleggen door leidinggevenden.Harder werken met minder mensen?Keuzes binnen de instellingen leiden tot inzet van een steeds kleiner aandeel docenten. Tijd voor ontwikkeling en professionalisering gaat op aan het moeten verzorgen van onderwijstijd. De voornemens van het kabinet om de onderwijstijd te verhogen en opleidingen in te korten, worden op dit moment door leidinggevenden in de instellingen vertaald in de aankondiging harder werken met minder mensen. De roep om nadere afspraken over tijd en inzet in de cao wordt daarom luider.De ervaren werkdruk stijgt aanzienlijk, het vertrouwen daalt.Werknemers zeggen de zeggenschap over de inzet en het onderwijs kwijt te zijn. Eerder in de instelling gehanteerde uitgangspunten voor werkverdeling werden gewijzigd, zonder dat er iets in de aard van het werk wijzigde. Innovatie, onderwijsontwikkeling en professionalisering krijgen onvoldoende ruimte.Wat wilt ?De komende weken, in de maand maart, gaan de bonden de instellingen in om het personeel te raadplegen over hoe de gewenste verbetering van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden via de cao kan worden bereikt. Na de actie van 6 maarttegen de bezuinigingen op de zorgleerlingen, zullen wij via onze websites en eventuele nieuwsbrieven nadere informatie geven over plaatsen en tijdstippen.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: