Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

30 november 2018

Bonden en VNG eens over omzetting CAR-UWO naar Cao Gemeenten

De CMHF heeft, samen met de andere bonden FNV en CNV, voorgenomen afspraken gemaakt met de VNG over de omzetting van de rechtspositie CAR-UWO naar de Cao Gemeenten. Er ligt een tekst klaar voor een cao gemeenten die volledig past binnen het civiele recht. De sector gemeenten is hiermee voorbereid op de ingang van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020.

1 op 1 omzetting

Sinds begin dit jaar is er gewerkt aan de omzetting van de tekst. Het uitgangspunt bij dit proces was een 1 op 1 opzetting van de huidige rechtspositie naar een cao tekst, die aansluit bij de regelgeving in het Burgerlijk Wetboek (BW). Een paritaire werkgroep heeft hier intensief aan gewerkt met hulp van bureau Vijverberg Juristen. Naast een omzetting naar civiel recht, is meteen ook gewerkt aan een goed leesbare tekst.

De 1 op 1 omzetting was goed mogelijk voor het grootste deel van de CAR-UWO, maar voor een klein aantal zaken was dit niet mogelijk. Bijvoorbeeld de gesloten ontslagbepalingen kunnen niet terugkeren in de cao, omdat dit niet past binnen het BW. Ook de afspraken over het lokale overleg en de oplossing van geschillen vragen om een nieuwe beschrijving.

Lokaal overleg met de vakbonden

In de cao gemeenten komt een nieuw hoofdstuk waarin het lokale overleg met de vakbonden is beschreven. De grondslag in de Ambtenarenwet voor het overleg in het GO is vervallen, maar er is een nieuwe vorm gekozen voor dit overleg dat aansluit bij het BW. De verplichting om te overleggen op lokaal niveau is gebleven, maar het heeft zich wel beperkt tot een aantal in de cao afgesproken onderwerpen. Partijen zijn vrij om over andere onderwerpen te spreken die beide van belang vinden. De vorm van het overleg kan lokaal bepaald worden. Er staan wel enkele uitgangspunten in het nieuwe hoofdstuk "lokaal overleg met de vakbonden" en er komt een voorbeeldregeling in de cao. CMHF is blij dat het gelukt is om het eens te worden over een lokaal overleg met de vakbonden, omdat hiermee de sociale dialoog ook op dat niveau door kan gaan!

Geschillenregelingen

Verder zijn afspraken gemaakt over een geschillenregeling in de cao. Partijen zijn het eens geworden over een aantal onderwerpen waarvoor in ieder geval een geschillencommissie lokaal moet worden ingericht. Overigens zijn partijen het ook eens dat het de voorkeur verdient als een geschil opgelost kan worden door een gesprek tussen werknemer en werkgever. Er zal informatie verstrekt gaan worden welke wegen daarvoor bewandeld kan worden, zoals bemiddeling of mediation.

Ontslagcommissie

Afgesproken is dat partijen gebruik maken van de mogelijkheid tot het instellen van een ontslagcommissie bij cao. Deze ontslagcommissie zal medewerkers die vóór de inwerkintreding van de Wnra boventallig worden maar na die datum in aanmerking komen voor ontslag om bedrijfseconomische reden, het ontslag beoordelen aan de hand van het op het moment van boventalligheidverklaring geldende regelgeving. Hierna zal de commissie zich baseren op de reguliere wettelijke mogelijkheden. Partijen werken een voorstel uit en komen overeen de commissie eerst voor een periode van vier jaar in te stellen. Na die periode evalueren partijen of voortzetting van de commissie gewenst is.

Werkgeversbijdrage en transitievergoeding

De vakbonden en de VNG hebben ook de intentie afgesproken om te komen tot afspraken over een werkgeversbijdrage aan de vakbonden met wie de cao wordt afgesloten en over de wijze waarop stapeling van rechten kan worden voorkomen bij toepassing van de transitievergoeding per 1 januari 2020. Bij dit laatst punt zijn we het eens dat afspraken over het voorkomen van stapeling niet mogen leiden tot verslechtering van de huidige arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Voor beide punten zal een paritaire adviesgroep uiterlijk 1 april 2019 een advies uitbrengen.

Consultatie van de achterban

Nu vakbonden en VNG het eens zijn over de omzetting van CAR-UWO naar de cao gemeenten, willen we de achterban consulteren over deze omzetting. Partijen menen dat de uitgangspunten van 1 op 1 omzetting en overgang naar een leesbare tekst, zijn gerealiseerd met dit resultaat. Maar we vinden het belangrijk dat dit ook herkend wordt door de achterban. Op de website van de VNG vindt u alle stukken.

Wilt u reageren? Dat kan. Stuurt u een mail met uw volledige naam naar Centrale@cmhf.nl. Er kan tot 15 januari worden gereageerd.

Voorgenomen afspraken

CMHF, FNV en CNV hebben voorgenomen afspraken gemaakt over de omzetting. Pas als de achterban is geconsulteerd en partijen zien dat er breed draagvlak is voor de omzetting, zullen de afspraken definitief zijn. CMHF is blij dat het gelukt is om tot een goede 1 op 1 omzetting te komen en dat we tijdig tot een resultaat zijn gekomen. De rechten van medewerkers worden door de overgang per saldo niet slechter en we zien zelfs verbeteringen. We liggen als sector op schema voor de overgang naar de cao gemeenten!


Alle stukken over deze omzetting kunt u lezen op de website van de VNG - klikt u svp hier


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: