Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

BlogPosts van Aleid Ringelberg - uw voorzitter CMHF/Sector Rijk


Aleid Ringelberg, voorzitter CMHF-Sector Rijk

Wilt u reageren?Graag!Klik s.v.p. op deze link en vermeld als onderwerp: Blog Sector Rijk.


Blog nummer 3 - 2021 / 3 mei 2021

Vrijheid!

Wat zijn het roerige tijden. Te veel waarover ik zou willen schrijven. Had ik eerst als titel in mijn hoofd: 'Je Maintiendrai'! (ik zal handhaven) , kies ik vandaag toch voor 'Vrijheid'. Al kun je het één, naar mijn overtuiging niet los zien van het ander. Waarover hier onder meer.

Waar gaan we voor in ons land? En wat ligt er op het bord van ambtenaren? In onze democratische rechtsstaat hebben we een geloofwaardig bestuur, geloofwaardige ambtelijke dienst en vertrouwen in ambtenaren nodig. Zonder dat kun je de rechtsstaat niet stutten.

Maar de rechtsstaat vraagt meer dan alleen ambtenaren', die weten waar zij van zijn, wat hun taak en opdracht is. Dit geldt voor alle betrokkenen.

Begrijpen we nog wat 'Je Maintiendrai' betekent voor ons allemaal? Deze lijfspreuk van Willem van Oranje, staat sinds 1815 in het wapen van het Koninkrijk.

Het gaat over handhaven van een ethische wijze van handelen en daarbij het handhaven van de wetten. Die ethische wijze van handelen, vraagt respectvol omgaan met elkaar, met ieder mens als burger van dit land en voor ieder mens met zijn naaste.

Het is tijd dat ambtenaren weer hun ruimte innemen om het bestuur en de politiek van kritisch-constructieve adviezen te dienen. Niet 'iets wegschrijven omdat de minister dat niet wil horen', maar met rechte rug de feiten presenteren, van een analyse voorzien en richtingen duiden, waar het bestuur en de politiek mee verder kunnen. Dit land moet weer bestuurd kunnen worden, in plaats van politiek bedrijven door ambtenaren en bewindslieden. Het politieke debat is aan het Parlement. Het gaat om landsbelangen, welzijn van allen in dit land. Een punt zorg is ook hoe we alle burgers het gevoel geven dat hun stem serieus wordt genomen de komende kabinetsperiode. Daarvoor zag ik in het verslag van de informateur de heer Tjeenk Willink nog geen directe oplossing.

Vrijheid! Staan voor de Grondwet en de grondrechten die in diverse internationale verdragen zijn vastgelegd, dat is waar politiek, bestuur en ambtenaren wat mij betreft voor mogen gaan. Zonder dat geen vrijheid.

Als CMHF sector FO willen we jou graag helpen, je weg te vinden in deze roerige tijden. Ik wens je een mooie Bevrijdingsdag 2021 toe!


Wil je meer weten over de CMHF Sector FO, kijk op onze website of mail naar Anja van Kleffens van het secretariaat.

Kijk ook op de website voor meer informatie over lid worden van één van onze Sector-Rijk-verenigingen.

Met hartelijke groet,

Aleid Ringelberg,

Voorzitter CMHF Sector FO


foto duif michel kwan via Pixabay

_________________________________________________________________________________

BLOG NUMMER 2 - 2021 - 16 APRIL 2021


Het 'Middel' en 'de Kwaal'


Wanneer kunnen we weer gewoon aan het werk? Hoe lang nog wachten?

Dit zijn vast vragen die door je hoofd spelen. Vakmanschap en kennis van ambtenaren zijn van wezenlijk belang om epidemieën het hoofd te bieden en vooral om het hoofd koel te houden! Verstand gebruiken, op basis van onderzoek, feiten en analyses komen tot afgewogen beleidsmaatregelen.

Na een jaar en meer mag je dat verwachten. En niet nog steeds ad hoc politiek. Waar zijn de vak deskundige ambtenaren gebleven? Waarom laten de verantwoordelijke SG's, DG's en directeuren zich niet ondersteunen door adviseurs op schaal 14,15 en 16 niveau?

U kunt niet zelf alles weten. En voor goed beleid en uitvoering zijn vele disciplines nodig om bijstand te kunnen geven aan de aanpak. Niet alleen over het virus, maar ook en juist over proportionaliteit. Immers, als je niet oplet, is het middel erger dan de kwaal. Dan krijg je een 'verziekte, verzwakte' samenleving, met veel meer gevolgen voor zeer velen, dan helaas de enkelen die ernstig ziek zijn geworden of overleden als gevolg van Covid-19. Geef ruimte voor herstel van het gewone leven. Kinderen, jongeren, ouderen, alle inwoners willen graag weer aan de slag.

Proportionaliteit afwegen vraagt hoogwaardige kennis op diverse terreinen (van gezondheidskundig, epidemiologisch, arbeidsmarkt, macro-economisch, juridisch tot infrastructuur, psychologie, statistiek) en strategisch inzicht met een visie voor Nederland en daarbuiten.

CMHF heeft als slogan al lange tijd – de kracht van het argument. Inhoud en feiten dienen de basis te geven voor het in gang zetten van ontwikkelingen. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn daarbij het uitgangspunt. Open 'mind' en kritische afwegingen. En constructief bijdragen.

Daar gaan we voor!

Wil je meer weten over de CMHF Sector FO, kijk op onze website of mail naar Anja van Kleffens van het secretariaat.

Kijk ook op de website voor meer informatie over lid worden van één van onze Sector-Rijk-verenigingen.

Met hartelijke groet,

Aleid Ringelberg,

Voorzitter CMHF Sector FO

______________________________________________________________________________________BLOG nummer 1-2021 / 2 april 2021

Noblesse oblige!!

Wat zeg je? Je positie brengt verplichtingen met zich mee!

En dat geldt ook voor ambtenaren. Niet alleen voor politici. In feite geldt dat voor ons allen, als burger in dit land. We zullen er toch echt samen iets van moeten maken. Een andere optie is er niet.

Ieder naar eigen vermogen bijdragen.

Ik schreef in mijn eerdere blog over het belang van vakmanschap van de ambtenaar. Daar ga ik graag verder op in. Dat betekent op zijn minst ook eerlijkheid, integriteit, staan voor de grondrechten en onze Grondwet.

Transparantie, verantwoording afleggen, aan jezelf en aan anderen. Je grenzen kennen. En vooral elkaar respectvol benaderen als mens, burger, ambtenaar jegens burger.

Terug naar af. Ga niet naar de gevangenis, zou ik zeggen in Monopoly termen, maar ga samen terug naar de basis. Recht is recht, krom is krom. Maak regels die nog te bevatten zijn voor burgers.

Denk eens na over 'gelijke monniken' en 'gelijke kappen'. Of soms ook 'ongelijke monniken' en 'ongelijke kappen'. De behoefte aan rechtvaardigheid en kunnen vertrouwen wat de overheid doet, zijn nodig voor onze samenleving.

CMHF Sector Rijk/Functionarissen Overheid gaat voor meer ruimte voor vakmanschap en voor herstel van vertrouwen van burgers in ambtenaren en functionarissen in de publieke sector.

Rechte rug, je grenzen kennen en open communicatie. Jong en oud, leren van elkaar. Ik zeg niet dat het gemakkelijk is. Wel dat er geen andere weg is dan in gesprek gaan en terug naar de basis van de rechtsstaat.

Kijk voor meer informatie over lid worden van één van onze verenigingen op de Ledenservice-pagina.

Met hartelijke groet,

Aleid Ringelberg,

Voorzitter CMHF Sector FO

_________________________________________________________________________________________

BLOG nummer 3 2020 / 29 april 2020

75 jaar Vrijheid

Hoe onwerkelijk is het om daar nu aan te denken? Zijn wij nog vrij? We voelen ons verantwoordelijk. Voor elkaar, voor onze gezondheid. Ambtenaren met vakkennis zijn hard nodig om te zorgen dat de adviezen van experts kunnen worden afgewogen tegen het algemeen belang dat de ambtenaar geacht wordt te dienen. Niet alleen de politiek dienen, nee het algemeen belang dienen. Daar is toch de ambtenaar van? Hoe is het met de Grondwet? Wie toetst er aan de Grondwet? De ambtenaar. En ook de politiek, dus de leden van ons parlement zijn gehouden aan onze Grondwet.

Het zijn zware tijden. In de eerste plaats voor allen die in hun directe omgeving met overlijden en ziekte te maken hebben. Voor de medewerkers in de zorg en voor allen die bijdragen aan ons dagelijks eten. Maar ook voor diegenen die hun bedrijf zien omvallen. En voor de ambtenaren die keihard werken om noodmaatregelen voor te bereiden en te implementeren.

Meer vakkennis en strategisch inzicht om verschillende kennisdomeinen te verbinden zijn bij de rijksoverheid nodig om een goede toekomst voor onze burgers veilig te stellen.

Citaat van Van Schendelen in Elsevier 'vakinhoudelijke kennis houdt op bij schaal 13'.

Zorg dat er weer invulling wordt gegeven aan hogere specialisten schalen. En kies daarbij voor alfa's, bèta's en gamma's met vak inhoud. Op alle terreinen van de samenleving, van techniek tot fiscalist, van wiskundige tot arts. Als CMHF sector rijk pleiten we er al langer voor om de bestaande functies in het functiegebouw rijk beter te benutten om het bestuur van dit land te versterken.

Ik wens u veel gezondheid en geduld.

________________________________________________________________________________________


BLOG nummer 2 2020 / 28 februari 2020

Heb je mijn blog gelezen?

Ik ga graag met jou het gesprek aan. Om debacles in beleid en uitvoering te voorkomen. Het mag niet zo zijn dat er door te weinig kennis, verkeerde keuzes worden voorgelegd aan de politiek.

Vakkennis is hard nodig bij de rijksoverheid. Kun je beslissen over een nieuwe fiscale regeling als je daar geen kennis over hebt? Of over gevolgen voor specifieke inspectiewerkzaamheden als je geen enkele affiniteit hebt met een werkveld? We hebben in Nederland een goed systeem van mbo, hbo tot academische opgeleide professionals in diverse werkvelden. Van scheepsbouw tot geneeskunde, van onderwijskunde, rechten of psychologie, van fiscaliteit tot internationale betrekkingen… nou ja, als je zelf door denkt, weet je hoe omvangrijk de kennisopbouw en opleiding in ons land is..

En dan plaatsen we mensen 'met zonder' affiniteit of gerichte kennis op hoge overheidsfuncties?

Deze observaties en harte kreten hoor ik als voorzitter van de CMHF sector rijk al langere tijd. De NRC bevestigt kwetsbaarheid van een ambtelijke dienst zonder gerichte kennis. Politiek is mooi. Democratie is kostbaar!

Wie staat er voor het algemeen belang in dit land? Mogen dat de gewetensvolle ambtenaren zijn? Die aan de minister of de Kamer laten zien, wat op basis van feiten en kennis nodig en mogelijk is? Dit om de politiek de goede beslissingen te laten nemen?

Kortom dienstbaar aan de samenleving. Zorgdragen dat kennis bijdraagt aan het welzijn en welbevinden van alle burgers? Wie denkt er nog aan 'gelijke monniken' , 'gelijke kappen' of als het nodig is, extra benodigde maatregelen om de grondrechten van burgers te beschermen?

Kortom, het benutten van bestaande kennis en ervaring uit alle domeinen van de samenleving, versterkt het rijk! Diversiteit, maar dan vanuit de diverse kennis- en beroepssectoren. Meer vakkennis, respect en gerichte inhoud voor beleid, uitvoering, toezicht en handhaving. Biedt ongekende mogelijkheden om met andere vakken en disciplines in contact te komen. Open kaart spelen en elkaar leren kennen!

________________________________________________________________________________________


BLOG 1-2020 / 14 februari 2020

Als voorzitter van de CMHF Sector Functionarissen Overheid wil ik de komende tijd eens per twee weken van me laten horen. Er is zo veel gaande waar wij als ambtenaar of burger 'kromme tenen' van krijgen. Ervaar jij dat ook zo? Of zie je dat heel anders?

Werk jij voor de minister? Of werk je als goed ambtenaar in het kader van het algemeen belang en ben je daarbij ook dienstbaar aan de minister, en vergeet je daarbij de burger niet? Hoe staat het met de vakkennis binnen de ministeries? Persoonlijk denk ik dat het op veel terreinen veel beter moet. En dat die vakkennis en feiten weer leidend moeten zijn bij het maken van overheidsbeleid en in de uitvoering. Niet dat ik vind dat ambtenaren de politiek voor de voeten moeten lopen. Maar het is hoog tijd dat, zoals bij Buitenhof door de minister van Staat, de heer Tjeenk Willink werd aangegeven, de drie pijlers van ons systeem respectvol met elkaar omgaan. Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht hebben hier hun eigen opdracht in.

Wij als CMHF staan voor het 'vak'. Voor vakkennis, voor beroepseer. Wij willen dat naast competenties en vaardigheden kennis en feiten als belangrijke factor weer meer plaats krijgen in ambtelijke adviezen. Het is nodig om weer respect op te brengen voor kennis en denkkracht. Wij willen geen debacles maar oplossingen, waar burgers en samenleving iets aan hebben. Dat vraagt veel kennis in beleid, uitvoering, toezicht en handhaving. Het vraagt ook moed en doorzettingsvermogen om bij te blijven dragen aan een goed bestuur in Nederland.

 
Deel deze pagina: