Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

Pensioenen

Introductie

De CMHF wil de pensioendiscussie breed voeren. Om draagkracht te krijgen voor het te voeren beleid op pensioengebied, betrekt de CMHF zoveel mogelijk haar achterban en verenigingen hierbij.

Via de website worden actuele zaken belicht en in aanvulling op de actuele achtergronden zijn publicaties die een goed inzicht geven op pensioengebied, toegankelijk gemaakt.

CMHF en pensioen

De CMHF is op verschillende manieren betrokken. Intern worden pensioenvraagstukken besproken en wordt informatie uitgewisseld in de beleidsadviescommissie van de CMHF. Standpunten worden meegenomen naar de werkgroep pensioen van de VCP. Daar wordt informatie uitgewisseld met de andere VCP-verenigingen. De specialisten van de VCP vertegenwoordigen ons ook in de gesprekken binnen de SER-werkgroepen, bij de Stichting van de Arbeid, maar ook bij overleggen met bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Pensioenfederatie.


CMHF-PensioenPost

In december 2018 is de eerste uitgave van de CMHF-PensioenPost verschenen. Hier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden voor de CMHF-Nieuwsbrief en/of de NieuwsAttenttieBlokjes.

U kunt uw gegevens te allen tijde inzien en/of wijzigen. Ook het afmelden kunt u zelf doen. U ontvangt na uw aanmelding en in iedere mail die u daarna ontvangt hiervoor een link.

PensioenPost: De laatste versie treft u hier aan

Vragen van lezers

Een veelvuldig langskomend onderwerp is de "Greep uit de ABP-kas". Ik heb een collega gesproken die destijds bij de onderhandelingen betrokken was en zijn verhaal zette toch en ander beeld neer. Daarom hierbij de feiten op een rijtje.

Overheidspersoneel

Het ABP viel vroeger rechtstreeks onder het kabinet en de pensioenpremie en pensioenregeling werden door de Tweede Kamer bij wet vastgesteld. Tot de jaren tachtig bleek dat eerder een voordeel dan een nadeel. Veel regelingen waren rianter dan die van het bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en de vut-regelingen. In 1982 komen de donkere wolken en stelt het kabinet voor te bezuinigen door de werkgeversafdrachten aan ABP te verlagen. Het kabinet zoekt namelijk geld en het fonds heeft een mooie reserve. De Tweede Kamer stemt daarom in en bezuinigt ook liever op ABP/de pensioenregeling dan op zaken die kiezers direct raken zoals WW-uitkeringen.

Uitnamewetten

Vanaf 1982 tot en met 1988 verlaagt de Tweede Kamer via tijdelijke 'Uitnamewetten' acht jaar op rij de rijksbijdrage aan het ABP van 21 procent naar 8,3 procent. Bonden waren het hier niet mee eens en er is destijds ook onderzocht of er mogelijkheden waren om dit aan te vechten, maar omdat de vast te stellen premies via de wetgeving verliepen was daar juridisch niets tegen te doen.

Premievakantie

We belandden vervolgens in het tijdperk van zogenaamde premieholidays, vaak met goedkeuring van werkgevers en werknemers. Hier zat nog een extra pikant aspect aan vast, namelijk de dreiging van de fiscale maatregel die in 1989 werd aangekondigd door Onno Ruding, de toenmalige minister van Financiën. Die "Wet brede herwaardering" bepaalde dat de reserves van pensioenfondsen boven een dekkingsgraad van 115 procent door de Belastingdienst zouden worden gevorderd voor de Rijksschatkist. Tja, dat leidde ertoe dat de onderhandelaars destijds de neiging kregen geen hoge overschotten te laten ontstaan. De Wet Brede Herwaardering is overigens nooit ingevoerd, maar bleef wel tot 2006 boven de markt hangen.

Rendementen

De superrendementen van de gloriejaren op de beurs zijn dus helaas niet gebruikt om extra pensioenreserve op te bouwen. Ze zijn als premieverlagingen destijds direct uitgedeeld aan werkenden en werkgevers. Men was beducht voor een last-minute actie van de overheid die de maatregel boven de markt liet hangen… Om hier voorgoed vanaf te komen zette men in op privatisering van ABP. Daardoor zouden bonden namelijk eindelijk invloed krijgen op het premiebeleid. Er werd onderhandeld over het kapitaal dat het fonds mee zou krijgen, of waar het over zou moeten kunnen beschikken. Bij de privatisering had ABP een dekkingsgraad van 110 procent.

Jacqueline van Langeraad, pensioenwoordvoerder

ABP

ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor werknemers van de overheid en het onderwijs. Het pensioenfonds telt in totaal ongeveer 2,9 miljoen deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. Eind 2017 bedroeg het vermogen van het fonds € 409 miljard. Bij ABP wordt niet alleen pensioen opgebouwd, het inkomen dat u ontvangt wanneer u stopt met werken, maar het kan ook uw inkomen zijn bij arbeidsongeschiktheid en voor uw partner als u overlijdt.

Bestuur van ABP

ABP wordt bestuurd door de sociale partners, dus vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Het Bestuur bestaat uit dertien leden:

 • één onafhankelijk voorzitter, zonder stemrecht
 • vier bestuursleden namens de werknemers
 • vijf bestuursleden namens de werkgevers
 • drie bestuursleden namens de gepensioneerden.

Binnen het ABP bestuur is de zetel van de CMHF momenteel niet ingevuld. Voor deze bestuursfunctie is de CMHF opzoek naar een expert op het gebied van vermogensbeheer (niveau E). Hier vindt u het volledige functieprofiel en het ABP geschiktheidsbeleid 2018.

Mocht u aan het profiel voldoen en interesse hebben in deze vacature dan kunt u contact opnemen met The Executive Network, de heer Kamphorst. De CMHF laat zich bij de invulling van deze vacature bijstaan en adviseren door The Executive Network.

Verantwoordingsorgaan ABP

Het verantwoordingsorgaan van ABP adviseert het ABP-bestuur over voorgenomen beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:

 • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
 • de regels voor beleggen
 • de manier van communiceren.

Jaarlijks wordt achteraf beoordeeld of het bestuur goed gehandeld heeft.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 48 leden:

 • 18 leden namens werknemers
 • 14 leden namens pensioengerechtigden
 • 16 leden namens werkgevers.

De CMHF wordt vertegenwoordigt door Fabian Ouwehand namens de werknemers. U kunt het VO-lid die namens de CMHF in het VO zitten benaderen via pensioen@cmhf.nl

Meer lezen over de vertegenwoordiging in het verantwoordingsorgaan

Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden die toezicht houden op het pensioenfonds en het bestuur. Ze zijn benoemd door het bestuur. Het verantwoordingsorgaan draagt de leden van de raad van toezicht voor.

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt ook toezicht op het functioneren van het Bestuur. De deskundigheid van de leden van het Bestuur dient naar het oordeel van DNB voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden.

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP)

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is het centrale overlegplatform van de gezamenlijke sector-werkgevers en werknemers bij de overheid. Zo voert de Raad overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en adviseert hij het kabinet en de Tweede Kamer. Tot 1993 werden álle arbeidsvoorwaardenonderhandelingen binnen de overheid gedaan vanuit de ROP. Bij de decentralisatie in 1995 werd de overheid opgedeeld in 14 sectoren. Vanaf dat moment werden de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen per sector gedaan. Alleen de sector overstijgende zaken zoals bijvoorbeeld pensioenen en de normalisering rechtspositie ambtenaren, worden nu nog door de ROP behandeld.

De ROP bestaat uit 22 leden, waarvan 14 namens de werkgevers en 8 namens de werknemers.

Namens de werkgevers verenigd in de stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO):

 • Rijk
 • Defensie
 • Politie
 • Rechterlijke Macht
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Waterschappen
 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Hoger beroepsonderwijs
 • Wetenschappelijk onderwijs
 • Onderzoeksinstellingen
 • Universitaire medisch centra

Namens de werknemers, verenigd in de samenwerkende centrales van overheidspersoneel (SCO)

 • ACOP
 • CCOOP
 • AC
 • CMHF, ingevuld door de voorzitter van de CMHF, Marc de Natris en Jan Hut.

Pensioenkamer

De Pensioenkamer is een onderdeel van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. De Pensioenkamer is verantwoordelijk voor de aard en de inhoud van de pensioenvoorziening van het overheidspersoneel. Zo beslist de Pensioenkamer over wijzigingen in de pensioenaanspraken. Deze aanspraken op ouderdomspensioen, invaliditeitspensioen en nabestaandenpensioen worden vervolgens vastgelegd in het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

In de Pensioenkamer zitten vertegenwoordigers namens:

 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Rijk
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Politie
 • Minister van Justitie
 • Minister van Defensie
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Unie van Waterschappen (UvW)
 • Interprovinciaal Werkgeversverband (IWV)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Werkgeversvereniging Onderzoeksinstellingen (WVOI)
 • Vereniging van hogescholen
 • MBO Raad
 • Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP)
 • Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP)
 • Ambtenarencentrum (AC)
 • Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid Onderwijs,Bedrijven en Instellingen (CMHF).

Namens de CMHF zitten Jacqueline van Langeraad en Erik Rutten in de Pensioenkamer.

Deel deze pagina: