Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

31 januari 2020

Uitleg en beantwoording vragen samenvallende diensttijd ABP

We zijn inmiddels een week verder en ABP heeft mede op basis van onze vragen een lijst opgesteld met "veelgestelde vragen over de aanvulling samenvallende diensttijd met pensioen van uw partner". ( klik hier).

ABP-wet

Voor we nader ingaan op de antwoorden schetsen we u eerst hoe de regeling in elkaar zit. Zoals al eerder uitgelegd viel ABP voor 1996 onder de Abp-wet. Toen ABP geprivatiseerd werd, zijn er afspraken gemaakt, die ook weer via wet zijn vastgelegd in de WPA (Wet privatisering ABP). Deze wet schrijft voor dat alle, op grond van de Abp-wet opgebouwde pensioenaanspraken, omgezet moeten worden naar in totaliteit gelijkwaardige aanspraken. Om dit te kunnen doen zijn er correctiefactoren vastgesteld. De aanvulling wegens samenvallende diensttijd is zo'n correctiefactor.

Werking van de correctie/aanvulling

Op het moment dat de ABP-er AOW-gerechtigde wordt, kan pas vastgesteld worden of er sprake moet zijn van een correctie. Immers, het is vooraf niet te voorspellen hoe de omstandigheden van iemand er op moment van AOW-gerechtigd worden, zullen zijn. Misschien was u uw hele leven ongehuwd, maar bent u gehuwd op het moment dat u AOW-gerechtigd wordt, of andersom. Bij de omrekening van de onder de Abp-wet opgebouwde aanspraken, is bij de omrekening van de opgebouwde pensioenaanspraken van de Abp-wet naar het Pensioenreglement, een te hoge AOW-korting toegepast. De aanspraak richt zich dus op de situatie van de AOW-gerechtigde. De partner die u heeft op of vanaf die datum, die gaat bepalen of u recht heeft op een aanvulling. De rechten hierop worden bepaald door de oude abp-wet. Nog specifieker, tot 1 januari 1995 was er geen uniforme franchise, ofwel eenzelfde bedrag waarmee rekening gehouden werd als zijnde uw AOW-rechten. Dus het gaat om jaren voor 1995. (lees hier meer over de verschillende franchises).

1. Hebben u en uw (huidige) partner tegelijkertijd vóór 1995 pensioen opgebouwd

  • Nee: U heeft geen recht op deze aanvulling.
  • Ja: Ga door naar vraag 2.

2. Hebben u en uw (huidige) partner beiden de AOW-leeftijd bereikt?

  • Nee: U heeft pas recht op deze aanvulling als u beiden de AOW-leeftijd heeft bereikt.
  • Ja: Ga door naar vraag 3.

3. Heeft uw partner vóór 1-1-1995 (ook) pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds dan ABP?

  • Nee: U hoeft niets te doen, ABP kan dit zelf beoordelen.
  • Ja: U heeft mogelijk recht op deze aanvulling. Download het formulier samenvallende diensttijd en stuur dit naar de pensioenuitvoerder(s) waar uw partner pensioen heeft opgebouwd vóór 1-1-1995.

Partner

Zoals uitgelegd gaat het dus om uw huidige partner. Als we dat steeds voor ogen houden zijn de verschillende situaties een stuk beter te begrijpen.

Indien u gescheiden bent van uw partner heeft u dus geen recht op de aanvulling.

Indien u niet gehuwd bent maar uw partner is wel geregistreerd (u ontvangt ook de AOW voor gehuwden bijvoorbeeld), dan heeft u hier mogelijk wel recht op.

Indien uw partner nadat u beiden de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebt, overleden is, heeft u soms ook recht op doorwerking van de aanvulling in het nabestaandenpensioen. Dit kan namelijk het geval zijn als dit jaren betreft voor 1986.

Is uw partner overleden en ontvangt u nabestaandenpensioen van ABP en bereikt u vervolgens zelf de AOW-gerechtigde leeftijd, dan kan er dus ook recht ontstaan op de aanvulling.

Omdat het gaat om uw huidige partner, kan het recht op de aanvulling dus ook ontstaan terwijl u al pensioen ontvangt. Zodra uw nieuwe partner bekend is door te huwen of te registeren, kan u recht krijgen op de aanvulling.

Tenslotte, het draait om de partner bij deze aanvulling. Er bestaat dus geen recht op de aanvulling wegens samenvallende diensttijd, voor wezen.

Waardeoverdracht

Er zijn grofweg twee groepen te onderscheiden bij zogenaamde waardeoverdracht. Stel u ging ergens anders werken, dan heeft u de mogelijkheid gehad om het opgebouwde pensioen bij ABP mee te nemen naar de andere pensioenuitvoerder. In de jaren na 2007 is er al rekening gehouden met de mogelijke aanvulling en is deze meegegaan in de waardeoverdracht. Gaat het om waardeoverdracht over jaren voor 2007, dan kunt u nog recht hebben op de aanvulling wegens samenvallende diensttijd.

Militairen

Ook (beroeps)militairen kunnen recht hebben op de aanvulling wegens samenvallende diensttijd. Zelfs de eventuele pensioenopbouw tijdens militaire dienst kan hier recht op geven! Er zijn echter ook beperkingen in leeftijd geweest bij de opbouw van pensioen dus dit zal niet van toepassing zijn op alle dienstplichtigen. Lees hier meer over pensioenopbouw.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: