Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

9 mei 2023

Ik teken bezwaar aan!

Ik teken bezwaar aan tegen de eventuele gevolgen van het invoeren van de Wet Toekomst Pensioenen voor mijn (toekomstige) pensioen!

Het zal u niet ontgaan zijn dat er de afgelopen jaren is besloten het pensioenstelsel drastisch te wijzigen. Dat heeft geleid tot de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) die recentelijk door de Tweede kamer is aangenomen.

De CMHF heeft de afgelopen jaren via de VCP en via publicaties aangegeven waar in onze ogen de WTP nog tekort schiet. Daarbij is tevens aangeven welke verbeteringen ons inziens in de WTP moeten worden aangebracht. Die verbeterpunten zijn echter niet overgenomen waardoor de WTP in onze ogen op een aantal punten tekort schiet met negatieve gevolgen voor de deelnemers, die nu zichtbaar worden aan de onderhandelingstafel bij ABP en PFZW.

Binnenkort zal de Eerste Kamer stemmen over de invoering van de WTP. Wanneer de Eerste Kamer met de wet instemt is de WTP een feit. Indien de WTP ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen heeft dit onder andere als consequentie dat het individueel bezwaarrecht, dat de deelnemer in het huidige pensioenstelsel heeft, buiten werking wordt gesteld.

Diverse fondsen zijn op dit moment al bezig zijn met de nadere uitwerking van de wet en de daarvoor benodigde nieuwe pensioenregelingen. Omdat het individueel bezwaarrecht buiten werking wordt gesteld, zal dit moment door fondsen aangegrepen kunnen (en soms ook moeten) worden om ook overgangsrechten af te schaffen. En dat kan zowel actieve deelnemers als gepensioneerden in materiële zin negatief raken.

Daarnaast regelt de WTP bijvoorbeeld ook dat de huidige doorsneesystematiek wordt afgeschaft. De doorsneesystematiek houdt in dat iedereen dezelfde premie (in % van het pensioengevend loon) betaalt en dat iedereen hetzelfde pensioen (in % van het pensioengevend loon) opbouwt. Het afschaffen van de doorsneeproblematiek leidt ertoe dat er mensen zijn die hierdoor een lagere pensioenopbouw krijgen. Deze moeten adequaat gecompenseerd worden. In de WTP gebeurt dit compenseren niet op basis van het individuele pensioenrecht van de deelnemer maar op basis van leeftijdscohorten (leeftijdsgroepen). Iedereen binnen dat cohort krijgt dezelfde compensatie, los van de daadwerkelijk benodigde compensatie. Deze benadering is niet zonder risico. Immers niet uit te sluiten valt dat daardoor onevenwichtigheden ontstaan die de pensioengerechtigde in materiële zin negatief raken. Praktisch zien we nu ook dat de keuzes die bij ABP en PFZW worden gemaakt een grote kans hebben om negatief uit te pakken voor grote groepen van onze leden. Wij hebben lang op de onderhandelingstafel tegenwicht geboden, maar bij gebrek aan bescherming in de wet, dreigt dit nadeel nu een realiteit te worden.

Om nu te voorkomen dat de deelnemers op termijn worden geconfronteerd met gevolgen van de invoering van de WTP waartegen dan geen bezwaar meer mogelijk is, roept de CMHF u op nu het nog wel mogelijk is, gebruik te maken van het nog bestaande individuele bezwaarrecht. Dat kunt u doen door reeds nu bezwaar aan te tekenen via bijgaande voorbeeldbrief die u kunt downloaden. U kunt natuurlijk ook anderen die geen lid zijn van de CMHF informeren met betrekking tot deze aangelegenheid. Immers het is in het belang van alle deelnemers dat hun pensioen ook in het nieuwe pensioenstelsel adequaat geregeld is.

Ten slotte nog het volgende. De CMHF realiseert zich dat het prematuur kan overkomen reeds nu aandacht te vragen voor zaken waarvan nog niet duidelijk is hoe deze in de praktijk zullen uitpakken. Echter, om te voorkomen dat wanneer een en ander wel duidelijk is er geen recht op bewaar meer bestaat roept de CMHF u op reeds nu individueel bezwaar te maken. Het wachten tot er duidelijkheid bestaat en alsdan bezwaar aantekenen leidt waarschijnlijk tot het niet ontvankelijk verklaren van het bezwaar en dat is iets wat voorkomen moet worden.

De oproep om reeds nu bezwaar aan te tekenen bij uw pensioenfonds via bijgaande brief is mede ingegeven door het arrest van de Hoge Raad inzake het fictief rendement op spaartegoeden. Daarin is bepaald dat alleen degenen die tijdig bezwaar hebben aangetekend moeten worden gecompenseerd. Het nu indienen van een bezwaar bij uw pensioenfonds is wellicht vroeg maar voorkomt in ieder geval dat er niet tijdig aan de bel wordt getrokken!

Teken bezwaar aan. U kunt hier een voorbeeldbrief downloaden en die sturen naar uw pensioenfonds.

Fondsgegevens

ABP:

Via mail: https://www.abp.nl/contact/e-mailsturen

Of stuur een brief naar:

ABP Klachten en Bezwaren

Postbus 4804, 6401 JL Heerlen


PFZW:

Via mail: https://www.pfzw.nl/particulieren/klantenservice/bericht-met-bijlage.html

Of stuur uw brief naar:

Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Postbus 117 3700 AC Zeist
Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: