Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

8 juli 2021

Bestuur ABP stapt over op ander bestuursmodel

De afgelopen tijd heeft de CMHF-fractie zich moeten buigen over bestuursmodellen. Het bestuur van ABP bleek al langere tijd bezig te zijn met het verkennen van een nieuw bestuursmodel. De Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) geeft een bestuur dan de keuze uit vijf verschillende bestuursmodellen. Hierbij zijn, afhankelijk van het model, de vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd in het bestuur of in het verantwoordingsorgaan/belanghebbendenorgaan.

Klik hier voor het schema in een grotere weergave.

Het bestuur is op dit moment een Paritair bestuur, inclusief een Raad van Toezicht en een Verantwoordingsorgaan. Het bestuur gaf aan over te willen gaan tot het OGM (Omgekeerd gemengd model).

Ongevraagd advies

De CMHF-fractie heeft samen met de rest van de Coalitiefractie veel tijd en energie gestoken in het doornemen van alle documenten die aan de besluitvorming ten grondslag lagen. Ook is op meerdere momenten indringend met het bestuur gesproken over het bestuursvoorstel. Dat leidde tot stevige discussies en niet alleen in de fractie. Het VO heeft gelet hierop de weg gekozen van een ongevraagd advies, waarin we een aantal zaken formuleerden die ons zorgen baarden. Dit betrof zaken als de vraag of een modelverandering echt een oplossing voor de geconstateerde problemen zou bieden, maar ook vragen over de rolverandering door bestuurders zelf, die nu -in het nieuwe model- NUB-ers worden en een andere bestuurlijke rol gaan vervullen.

Het bestuur beoogt met het OGM een noodzakelijke cultuurverandering door te voeren, maar de CMHF-fractie vroeg zich af of de tijd die dit vergt niet onderschat wordt. Naast de timing om dit model nu in te willen voeren, vroeg de CMHF-fractie zich ook af of alle risico's wel goed in beeld waren gebracht.

Veel van onze bezwaren zagen toe op de inrichting van het toezicht in het nieuwe bestuursmodel. Het VO had daarbij aangegeven te hechten aan een meerderheid van externe en onafhankelijke functionarissen, mede omdat een intern toezichtkader in onze ogen kan leiden tot een disbalans tussen de bestuurlijke rol aan de ene kant en de toezichtrol aan de andere kant. Zeker als in dit model de functies worden gevuld met de huidige bestuurders in dan de nieuwe rol van NUB-ers en huidige RvT-leden als beoogde externen in het Audit comité. Het bestuur heeft het VO inmiddels de toezegging gedaan dat er in het Audit comité een gelijke vertegenwoordiging zal zijn van externen en NUB-ers.

We blijven ons echter de vraag stellen of het traject van cultuurverandering gelet op de daarvoor benodigde tijd, niet onderschat wordt. De invoering van een nieuw model terwijl gelijktijdig belangrijke projecten als de datakwaliteit en de nieuwe pensioenregeling aandacht vragen, achten wij risicovol. We hebben contact gezocht met de collega's van het VO van PME, die deze stap al eerder gezet hebben, en zij geven aan dat de cultuuromslag daar nog steeds niet ten volle gerealiseerd is. Zij reageerden negatief op de vraag of zij deze stap nu zouden zetten, als zij voor hetzelfde vraagstuk zouden staan als wij nu. Wij hebben dit ook zo kenbaar gemaakt aan het bestuur.

Advies CMHF-fractie

Alles overziend kan het OGM als model voor de CMHF-fractie best werken, maar dat geldt ook voor het huidige model. Het gaat uiteindelijk om de nadere en personele invulling en niet om het model zelf. In de uitvoering komen keer op keer zaken naar boven, waarvan het bestuur ons heeft verzekerd dat die met het OGM beter op- en aangepakt kunnen worden. De CMHF heeft door de afgelopen jaren heen diverse keren aandacht gevraagd voor problemen in de uitvoering, zoals de aanvulling wegens samenvallend diensttijd, maar ook het ontbreken van gegevens over het nabestaandenpensioen op het jaarlijkse pensioenoverzicht. Als dit model een betere kans biedt om die problemen op te lossen, wil de CMHF-fractie dit een kans geven, omdat de deelnemer – en die zou immers centraal moeten staan - hier dan uiteindelijk het meeste baat bij heeft.


Klik hier voor het persbericht ABP van 08-07-2021: ABP krijgt een nieuw bestuursmodelNieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: