Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

Verantwoordingsorgaan ABP

Op 17 september heeft de CMHF-fractie *) in het Verantwoordingsorgaan ABP vragen gesteld over diverse onderwerpen.


Follow-up samenvallende diensttijd en wettelijke rente

Het afgelopen jaar heeft de CMHF veelvuldig aandacht gevraagd voor deelnemers die zich niet bewust waren van het feit dat zij mogelijk recht hadden op een aanvulling op hun pensioen wegens samenvallende diensttijd. Dat leidde tot overvolle mailboxen. We hadden daarom al vragen voorbereid voor de rondvraag maar het bestuur opende de mededelingen met een melding over dit onderwerp.

Zoals ik al veel langer vermoedde zijn er veel meer deelnemers die recht hebben op een aanvulling wegens samenvallende diensttijd. Door verbeterde data-analyses zijn 25.000 extra deelnemers gevonden die de komende periode hierover ingelicht zullen worden. Dit betreft alleen deelnemers waarvan de partner ook bij ABP pensioen op heeft gebouwd. Hoewel we natuurlijk verheugd zijn dat er zoveel deelnemers automatisch de aanvulling zullen ontvangen, heb ik meteen om extra aandacht voor de deelnemers waarvan de partner buiten ABP pensioen opbouwde gevraagd.

Daarnaast heb ik geïnformeerd naar signalen dat mensen nog steeds wachten op behandeling van hun ingediende formulier. "Klopt het dat er een achterstand is en wanneer zal iedereen die een formulier heeft verstuurd een toekenning danwel afwijzing ontvangen hebben? Wij maken ons zorgen over de lange duur van de afhandeling, mede omdat de doelgroep vaak niet de luxe heeft om het tijdsaspect te kunnen verwaarlozen. Een daar bijkomende vraag betreft de wettelijke verschuldigde rente. Klopt het dat dit niet automatisch wordt toegekend en zo ja waarom niet?

Signalen die ons bereiken geven namelijk aan dat er bij reclameren vaak wel succesvol een beroep gedaan kan worden op toekenning van de wettelijke rente."

Het bestuur heeft het VO schriftelijke informatie hierover toegezegd. Mondeling werd al gemeld dat er nog een 8.000 aanvragen verwerkt moeten worden.

SVB-ABP gegevensuitwisseling

Ook een ander dossier blijft terugkomen. Zo kreeg ik een artikel onder ogen dat in het blad van omroep MAX werd gepubliceerd. Dit betrof wederom de SVB-ABP gegevensuitwisseling. Op 28 augustus 2018 heeft SVB namelijk aan APG doorgegeven dat zij verzuimd had om inkomenswijzigingen van deelnemers over de periode december 2013 – mei 2015 door te geven. Hier vroeg het VO al diverse keren zeer nadrukkelijk aandacht voor en de zaak leek opgelost. Ik citeer uit het verslag van de overlegvergadering van het bestuur met het VO van 27 juni 2019. Bij de mededelingen sprak het bestuur over de evaluatie van het herzienings- en terugvorderingsbeleid en stand van zaken met betrekking tot het "incident SVB-ABP". ABP werd met procedures geconfronteerd rondom het SVB-dossier. "Afgesproken is alle betrokken deelnemers in het SVB-dossier tegen nieuw beleid aan te leggen ."

Het terugvorderingsbeleid is toen per 1 augustus 2019 aangepast. Vanaf dat moment moet de deelnemer het teveel uitbetaald pensioen over maximaal 9 maanden terugbetalen, ingaande op het moment dat ABP de gegevens aanpast. Ik heb het bestuur gewezen op de toezegging in de notulen en tevens navraag gedaan: "Kan het voorkomen dat er deelnemers zijn die deel uit maakten van de foutieve gegevensuitwisseling, maar al voor 1 augustus 2019 in beeld waren, nog steeds geconfronteerd worden met het oude terugvorderingsbeleid? Hoe verhoudt zich dat tot hetgeen er in de notulen is vastgelegd en het gelijkheidsbeginsel?"

UPO's en GUPO's

Vanuit de achterban kwam een probleem met betrekking tot een pensioenberekening dat inmiddels gelukkig opgelost is. Daar speelde het niet ontvangen van een UPO een rol. Wat blijkt, betrokkene was na AOW-gerechtigde leeftijd blijven doorwerken, terwijl het systeem er op ingericht is dat deelnemers met pensioen gaan als zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Dit heb ik, met steun van het gehele VO, onder de aandacht van het bestuur gebracht. Omdat deelnemers recht hebben op een UPO (wettelijke pensioencommunicatie) vroegen wij aandacht hiervoor. "Kan het Bestuur er zorg voor dragen dat ook deelnemers die na de AOW-gerechtigde datum doorwerken een UPO ontvangen?"

Ook GUPO's en het nabestaandenpensioen is een terugkerend onderwerp. Vorig jaar juni signaleerde ik al door signalen vanuit de achterban, dat het nabestaandenpensioen op het nieuwe GUPO ontbrak. Toen werd gemeld dat het vanwege de overgang op een nieuw systeem niet automatisch kon worden berekend. Maar ook dit jaar ontbreekt de informatie over het nabestaandenpensioen op de GUPO's en mijn coalitiefractiegenoot kreeg bij navraag te horen dat ze dan maar een overzicht van drie jaar geleden erbij moest pakken, omdat het bedrag niet veranderd was. Daarom stelde ik hier twee vragen over. "Waarom is het nog steeds niet op orde? En is het gegeven antwoord wel houdbaar als, wat niemand hoopt, het pensioen volgend jaar verlaagd moeten worden?"

AOW-partnertoeslag en ABP

Tenslotte nog een nieuw onderwerp dat mogelijk maar voor een kleine groep deelnemers van toepassing zal blijken te zijn. Indien een partner door de coronacrisis namelijk tijdelijk (meer) is gaan werken in een cruciaal beroep, terwijl de andere partner AOW ontvangt, dan stopt de AOW-toeslag voor de jongere nog niet AOW-gerechtigde partner. Hoewel de regeling in 2015 afgeschaft is, zijn er nog steeds mensen die hier recht op hebben. De ABP-aanvulling volgt de bewegingen van de AOW-partnertoeslag in tegengestelde richting. De gegevens die door de SVB aangeleverd worden kennen een vertraging. Indien de partner in maart (extra) ging werken, was dat pas met de AOW-betaling van juni te merken. De ABP-aanvulling volgt automatisch, maar ook vertraagd. Dit heeft ook tot gevolg dat wanneer de partner weer stopt met werken, de AOW-toeslag weer herleeft maar ook de ABP-aanvulling nog even wordt doorbetaald. Omdat we al eerder problemen met terugbetaling van te veel ontvangen pensioen hebben gezien, signaleerde ik daarom dit probleem. Het VO steunde mijn verzoek om extra aandacht voor communicatie hierover.

*)

Hans Leijh en Jacqueline van Langeraad zijn de CMHF-vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan van ABP. Via deze pagina op onze website kunt u de oudere verslagen lezen van de overleggen met het bestuur van ABP.


 
Deel deze pagina: