Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

Pensioenen

Introductie

De CMHF wil de pensioendiscussie breed voeren. Om draagkracht te krijgen voor het te voeren beleid op pensioengebied, wil de CMHF zoveel mogelijk haar achterban en verenigingen hierbij betrekken. Het belang dat de CMHF hecht aan het betrekken van leden bij het pensioendossier en de ontwikkelingen van de fondsen, blijkt ook uit de pagina actuele achtergronden.

In aanvulling op de actuele achtergronden zijn een aantal publicaties die een goed inzicht geven op pensioengebied, toegankelijk gemaakt. Aan inhoud en verantwoording van vermogensbeheer wordt speciale aandacht besteed. De CMHF is betrokken bij meerdere pensioenregelingen; lees meer over positie en betrokkenheid CMHF bij pensioenen. De samenstelling van pensioenfondsbesturen is overigens in beweging door het Uw pensioen bij ABP.

De CMHF en ABP

Bestuur

ABP wordt bestuurd door de sociale partners, dus vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Het Bestuur bestaat uit twaalf leden, waarvan zes van werknemers- en zes van werkgeverskant, en een onafhankelijk voorzitter.

Leden

De leden van werknemerskant worden benoemd op voordracht van de volgende Centrales van Overheidspersoneel: de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF), de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP), de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP) en het Ambtenarencentrum (AC). De leden van werkgeverskant worden benoemd op voordracht van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO).

Toezicht

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op het functioneren van het Bestuur. De deskundigheid van de leden van het Bestuur dient naar het oordeel van DNB voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden.

Taak

De belangrijkste taak van het Bestuur is de afstemming tussen vermogen en verplichtingen van het fonds. Het Bestuur baseert zich voor wat betreft de verplichtingen op de door sociale partners in de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid vastgestelde pensioenregeling. Die pensioenregeling is vastgelegd in het Pensioenreglement ABP en is voor het Bestuur van ABP een gegeven. De instrumenten die het Bestuur heeft om te sturen op de afstemming van vermogen en verplichtingen zijn de hoogte van de premie, de hoogte van de indexatie van de opgebouwde rechten en de pensioenen en het beleggingsbeleid.

Verantwoordingsorgaan ABP

Het Verantwoordingsorgaan is sinds 1 juli 2014 een medezeggenschapsraad met leden namens de belangrijkste belanghebbenden bij het pensioenfonds. Dat zijn de werknemers die op dit moment pensioen opbouwen, de werkgevers die een belangrijke bijdrage leveren, en de gepensioneerden. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 48 leden:

19 leden namens werknemers

13 leden namens gepensioneerden

16 leden namens werkgevers

De leden namens werknemers en gepensioneerden zijn gekozen via verkiezingen en zijn tot 1 juli 2018 actief in het Verantwoordingsorgaan. De vertegenwoordigers namens de werkgevers worden telkens voor een periode van 4 jaar benoemd door het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven (WENb).

Het Verantwoordingsorgaan vervangt 3 overlegorganen die ABP reeds kende, namelijk de Deelnemersraad, de Werkgeversraad en een Verantwoordingsorgaan.

Het nieuwe Verantwoordingsorgaan bestaat uit 5 fracties:

de fractie ACOP (13 leden)

de fractie CCOOP (7 leden)

de fractie CMHF/AC/FOG-ABP (7 leden)

de fractie LvOP (5 leden)

de werkgeversgeleding (16 leden)

De fractie CMHF/AC/FOG-ABP (AC is Ambtenarencentrum en FOG-ABP is de Federatie van Onafhankelijke Gepensioneerden) is een coalitie van oorspronkelijk drie verschillende fracties, die de krachten gebundeld hebben en samenwerking gezocht hebben binnen één fractie. Onze fractie telt zeven leden. We vertegenwoordigen onze eigen achterbannen, maar hebben ons allen als breder doel gesteld de belangen van alle deelnemers van het ABP zo goed mogelijk te behartigen. Door onze brede samenstelling, van zowel actieven als postactieven, vakbondsleden als niet-vakbondsleden, vormen wij zelf een afspiegeling van de ABP-deelnemers.

Wie zijn de leden in het verantwoordingsorgaan? Het verantwoordingsorgaan bestaat uit in totaal 48 leden. Op de website van ABP staan alle vertegenwoordigers vermeldt (klik hier).

Betrokkenheid bij andere pensioenregelingen

Valt u niet onder de pensioenregeling van ABP? Kijk dan bij de andere pensioenregelingen waar de CMHF bij betrokken is:

KPN pensioen

Metalektro

Individuele keuzes en overige links

Om weloverwogen individuele belissingen op pensioengebied te nemen, zijn er instrumenten. Zie:

Andere mogelijkheden vindt u in het overzicht pensioenfondsen en andere links.

Deel deze pagina: