Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

4 december 2018

Principeakkoord Arbeidsvoorwaarden Kadaster 1 januari 2018 – 1 juli 2020

Afgelopen donderdag 29 november 2018 hebben de vier centrales van overheidspersoneel in het Georganiseerd Overleg Arbeidsvoorwaardelijke Aangelegenheden Kadaster(GOAAK) aan het Kadaster een terugkoppeling gegeven van hun ledenraadpleging over het principeakkoord van 4 oktober jl.

De uitslag van de terugkoppeling van de ledenraadplegingen was reden om het principeakkoord open te breken om de looptijd van de cao en de looptijd van de salarisontwikkeling beter op elkaar te laten aansluiten. We hebben na intensief overleg afgesproken om de looptijd van de cao te verlengen met een half jaar: van 31 december 2019 naar 30 juni 2020. Ook de salarisontwikkeling is aangepast: het eerder afgesproken percentage per 1 januari 2020 van 2,5% is met 0,5% verhoogd naar 3%. Hierdoor worden looptijd en salarisontwikkeling meer in balans gebracht. De eerder in het principeakkoord van 4 oktober jl. afgesproken salarisverhoging per 1 januari 2021 is komen te vervallen, met daarbij de toezegging dat het percentage van 2,25% als openingsbod vanuit het Kadaster zal gelden, tenzij de omstandigheden dermate sterk veranderen dat een dergelijk bod van het Kadaster niet verwacht kan worden.

Om tot dit resultaat te kunnen komen hebben de Bond voor Kadaster Personeel (bvK) en de Vereniging voor Kadaster (VVK) de bereidheid getoond om opnieuw naar de afspraken uit het principeakkoord van 4 oktober jl. te kijken, ondanks het feit dat hun achterban al met grote meerderheid zijn instemming met dit principeakkoord had gegeven.
De bvK en VVK konden instemmen met het verzoek om de looptijd van de cao met maximaal een half jaar te verlengen, op voorwaarde dat de loonstijging per 1-1-2020 met 0,5% zou worden verhoogd (van 2,5%) naar 3% en niet gekort zou worden op de toezegging van 2,25% als openingsbod voor 2021.

De FNV en CNV hebben hiermee ingestemd en leggen dit akkoord nu met een positief advies voor aan hun leden. Op 5 december a.s. zal de uitslag van hun ledenraadpleging aan het Kadaster worden teruggekoppeld.
Naar verwachting zullen wij op 6 december a.s. het principeakkoord kunnen omzetten naar een definitief akkoord.

UPDATE 7-12-2018 : het principeakkoord is inderdaad omgezet in een definitief akkoord.

Klik hiervoor de tekst van het afgesloten akkoord: Arbeidsvoorwaarden Kadaster 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020.

Daarbij heeft het Kadaster aangegeven dat hij zijn medewerkers niet langer in onzekerheid wil laten en de gemaakte afspraken zal uitvoeren.

Concreet betekent dit:

  • Een nieuwe CAO voor een periode van twee en een half jaar van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020.
  • In de maand december 2018 zal aan elke medewerker die op 1 december 2018 in dienst is bij het Kadaster een eenmalige uitkering worden verstrekt ter hoogte van € 575,- bruto. Dit bedrag wordt naar rato berekend van de arbeidsduur. Voor deelnemers aan KSR/RWS geldt de formele aanstellingsomvang.
  • Met ingang van 1 januari 2019 een algemene salarisverhoging van 3%.
  • Met ingang van 1 januari 2020 een algemene salarisverhoging van 3% (was 2,5%).
  • Voor de salarisontwikkeling die ingaat op 1 januari 2021 zal de minimum inzet van de werkgever een algemene salarisverhoging van 2,25% zijn, tenzij de omstandigheden dermate sterk veranderen dat een dergelijk bod van het Kadaster niet verwacht kan worden.
  • Alle overige afspraken blijven ongewijzigd.


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: