Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

20 maart 2017

Geen overeenstemming met bonden - Reorganisatie NVWA gaat toch door

Nieuwsbrief NVWA

De werkgever heeft op 16 maart jl. het besluit genomen om de reorganisatie 2017 uit te voeren. Een reorganisatie die de opmaat is van vier jaar reorganiseren, met grote personele gevolgen. Ieder jaar komt er een nieuw reorganisatieplan en een nieuwe was-wordt lijst.

We zijn al geruime tijd met de werkgever in gesprek over de reorganisatieplannen en met name de personele gevolgen. We komen van heel ver! Aanvankelijk had de NVWA een reorganisatie voor ogen waarbij slechts de kanteling van de organisatie centraal stond, de gevolgen voor de medewerkers volgens de werkgever te verwaarlozen waren en de Verkorte procedure van de Leidraad voor reorganisaties volstond. Dat betekende onder andere dat de reorganisatieplannen slechts ter kennisgeving aan de bonden zouden worden medegedeeld. Dit kon wat ons betreft de toets der kritiek niet doorstaan. Ondanks dat de personele gevolgen in het reorganisatieplan van de NVWA niet inzichtelijk waren omdat een nieuw functiehuis ontbrak, was reeds van meet af aan duidelijk in de voorgelegde plannen dat er 300 tot 600 banen zouden verdwijnen en dat er 300 nieuwe functies terugkomen e.e.a. zonder rechtspositionele waarborgen voor de medewerkers. Op enig moment heeft de werkgever dan ook toegezegd de spelregels en afspraken van de Uitgebreide procedure van de Leidraad voor reorganisaties en het ARAR te gaan toepassen.

In de overleggen met de werkgever nadien is met name overleg gevoerd over;

  1. 1. De plaatsingsprocedure
  2. 2. De was-wordt lijst
  3. 3. Mogelijke toepassing van de voorzieningen van het Van Werk Naar Werkbeleid
  4. 4. De door de werkgever aangegeven instrumenten voor mobiliteit en flexibiliteit

Ad 1.

Over de plaatsingsprocedure is veel overleg met de werkgever gevoerd en zijn we er op de meeste punten uitgekomen.

Ad 2.

Helaas geldt dat niet voor de was-wordt lijst. De was-wordt lijst maakt integraal onderdeel uit van het plaatsingsproces. Al vanaf het begin hebben wij aangedrongen op overzichtelijke en volledige was-wordt lijsten die duidelijk inzicht geven in de personele gevolgen. Pas in een laat stadium kregen wij zicht op de was-wordt lijsten. Maar die oldeden wat ons betreft niet aan de eisen die je aan een was-wordt lijst stelt: inzichtelijk, alle werkzaamheden omvattend met een heldere functievergelijking. Daardoor is het onvoldoende duidelijk waar het huidige werk terugkomt bij welke functies in de nieuwe organisatie en welke gevolgen dat heeft voor de individuele medewerker. De was-wordt ijst biedt hiervoor ons inziens geen solide basis met voldoende rechtspositionele waarborgen voor een reorganisatietraject van 4 jaar.

Ad 3.

De mogelijkheid om de voorzieningen van het VWNW-beleid zo nodig te kunnen toepassen, wordt bemoeilijkt door de niet inzichtelijke was-wordt lijst maar ook doordat de werkgever zich op het standpunt stelt dat er voor alle medewerkers in 2017 'een plek' zal zijn. Daarnaast zegt de werkgever nu nog geen doorkijk te kunnen geven van de wijzigingen in 'het functiehuis van de NVWA' tot 2020. Wij begrijpen dat niet. Het nieuwe functiehuis zou immers een belangrijk onderdeel moeten zijn van de nieuwe organisatie die is gebaseerd op de verbeterplannen NVWA. De nieuwe organisatie en de medewerkers moeten weten waar functies gaan vervallen en nieuwe kennis nodig zal zijn zodat zij zich nu daarop kunnen voorbereiden. De werkgever weigert het VWNW-beleid in 2017 van toepassing te verklaren. De bonden stellen zich daarentegen op het standpunt dat het nieuwe functiehuis in 2020 duidelijk zou moeten zijn, 'een plek' geen rechtspositionele waarborg tot 2020 biedt en de medewerkers in de functiegroepen waarbij krimp te verwachten is het recht niet onthouden mag worden gebruik te maken van de VWNW-voorzieningen.

Ad 4.

Over het onderdeel mobiliteit en flexibiliteit in de personele paragraaf hebben we een voorbehoud gemaakt en dus geen overeenstemming kunnen bereiken omdat we over de voorgestelde instrumenten en de gevolgen voor de medewerkers onvoldoende duidelijkheid hebben gekregen. De werkgever heeft toegezegd hierover met ons in gesprek te blijven.

Mede naar aanleiding van het resultaat van de ledenbijeenkomst van 7 maart jl. en ondanks aandringen van onze kant laatstelijk in het overleg van 14 maart jl. bleek de werkgever niet bereid de was-wordt lijst aan te passen en overeenstemming te bereiken over de andere onderwerpen. De ondernemingsraad had in een eerder stadium al positief geadviseerd over de reorganisatie en de was-word