Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

28 juni 2018

​Resultaat bereikt voor cao Waterschappen

De waterschappen en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een cao-resultaat bereikt met afspraken voor 2017, 2018 en 2019. In drie jaar stijgen de salarissen met 7,5%. Ook wordt eenmalig 500 euro uitbetaald.

De onderhandelingen hebben lang geduurd. Waterschappen en vakbonden hebben in constructief overleg dit cao-resultaat bereikt.

Met dit resultaat wordt geinvesteeerd in mensen en werk. De nieuwe afspraken stimuleren een constructieve dialoog tussen medewerkers en management. Medewerkers voeren zelf regie over hun carriere, professionele ontwikkeling en hun vitaliteit. Om medewerkers fit en vitaal de finish te laten bereiken is afgesproken nader diepgaand onderzoek te doen, zowel sectoraal als op waterschapsniveau. Dit zal uitmonden in maatwerk adviezen aan de individuele waterschappen om hun vitaliteitsbeleid concreet vorm te geven.

Het Individueel Keuze Budget (IKB) wordt nog beter:

  • het hele IKB wordt pensioengevend; zo investeren wij ook in het inkomen voor later.
  • Het hele IKB wordt eenvoudiger.

Het onderhandelaarsresultaat leggen sociale partners nu voor aan de achterban zodat de afspraken snel in werking kunnen treden.

De 21 waterschappen zijn verantwoordelijk voor waterveiligheid, schoon water en niet te veel of te weinig water. Bij de waterschappen werken 11.000 mensen.

S.v.p. hier klikken voor het bereikte onderhandelaarsakkoord.


De medewerkers hebben de volgende mail ontvangen:

Cao-update

Onderhandelaarsresultaat cao

Beste medewerkers,

Wij hebben goed nieuws. Na intensief overleg onder leiding van de heer Hans Borstlap is het ons gelukt om tot een set van afspraken voor een nieuwe cao te komen voor de jaren 2017, 2018 en 2019. Afspraken die wij beiden met een positief advies voorleggen aan de achterbannen.

Beide delegaties willen een balans in afspraken over salaris en investeren in inzetbaarheid en vitaliteit. In de volgende alinea's beschrijven wij kort hoe de afspraken tot 1 januari 2020 eruit zien.

Het salaris

Wij zijn de volgende salarisafspraken overeengekomen:

  • Iedere medewerker die op 1 januari 2018 in dienst was ontvangt eenmalig bruto 500 euro naar rato dienstverband.
  • Per 1 januari 2018 worden de salarissen verhoogd met 3,5%.
  • Per 1 januari 2019 wordt het IKB vereenvoudigd (0,75%).
  • Per 1 april 2019 worden de salarissen verhoogd met 3,25%.

Een eenvoudiger IKB

Met ingang van 1 januari 2019 krijgt iedereen straks hetzelfde percentage van 20% IKB. Het salarisafhankelijke deel van het huidige IKB wordt opgeteld bij het salaris. Omdat het IKB volledig pensioengevend wordt, wordt ook geinvesteerd in inkomen voor later. Dit vertegenwoordigt een gezamenlijke waarde van gemiddeld 0,75%.

Beter belonen bovengemiddelde prestaties

Wie bovengemiddeld presteert verdient ook een bovengemiddelde beloning. Ruimte voor de waterschappen om goede prestaties te kunnen belonen is belangrijk. Wij vervangen de oude procedureregels in de SAW daarom door enkele hoofdregels voor incidenteel belonen en salarisverhoging bij goed functioneren. Over het belonen van bovengemiddelde prestaties gaan waterschappen zelf concrete afpraken maken met de medezeggenschap.

Minder regels en een beter gesprek

Een constructief gesprek tussen medewerkers en leidinggevenden vraagt vaak om een andere invulling dan zoals vastgelegd in de huidige SAW. In de praktijk experimenteren waterschappen daarom al met minder regels. Het resultaat: meer focus op het gesprek zelf en constructieve gesprekken. De nieuwe SAW sluit daarop aan en biedt het kader waarbinnen waterschappen in overleg met de medezeggenschap zelf invulling geven aan de gesprekscyclus.

Deze cao gaat over jou

Goed waterbeheer gaat ook om mensen. Om medewerkers zoals jij die dagelijks vitaal en met plezier werken aan droge voeten en schoon water.

Eind juli na de achterbanraadpleging komt de laatste cao-update uit.'

einde bericht.


Photo by Vishwas Katti on Unsplash


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: