Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

20 april 2020

​Afspraken sociale partners Rijk n.a.v. coronacrisis

Inleiding

De coronacrisis heeft gevolgen voor de werknemers bij het rijk. Vakbonden en werkgever hebben hier regelmatig overleg over en hebben op enkele punten afspraken gemaakt, om negatieve gevolgen voor de werknemers te voorkomen. Deze afspraken treft u in dit artikel aan.

Doorbetaling toelage onregelmatige dienst

De coronacrisis heeft invloed op de capaciteitsvraag van de verschillende organisaties en kan leiden tot andere werktijden dan in eerste instantie was gepland of voorzien. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de toelage onregelmatige dienst (TOD) die de medewerkers ontvangen. Hierover is met de vakbonden in het Sectoroverleg Rijk (SOR) het volgende afgesproken.

In het geval de coronacrisis leidt tot werkzaamheden op andere tijdstippen dan op de oorspronkelijke vastgestelde werktijden en dit leidt tot een vermindering van de TOD, heeft de medewerker aanspraak op TOD op basis van de oorspronkelijk vastgestelde werktijden. Het bedrag aan TOD dat de medewerker volgens het arbeidspatroon zou hebben ontvangen als hij zou hebben gewerkt zonder de omstandigheden van de coronacrisis, wordt toegekend. In het geval een arbeidspatroon ontbreekt, wordt op de gebruikelijke wijze de doorbetaling van de TOD gebaseerd op het gemiddelde van een voorgaande periode.

De afspraak geldt voor de periode dat het kabinet heeft besloten tot (bijzondere) maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), de zogenaamde intelligente lock-down. In eerste instantie heeft dit betrekking op de periode van 16 maart 2020 tot en met 28 april 2020. De afspraak wordt telkens verlengd voor de duur dat het kabinet besluit tot (bijzondere) maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus (COVID-19) met als uiterste datum 1 juni 2020. Mochten de maatregelen nog langer duren, beschouwen partijen in het SOR de situatie van dat moment en treden hierover met elkaar in overleg.

Toelichting

Deze aanspraak op doorbetaling TOD wordt op dezelfde toegepast als de werkwijze bij de doorbetaling van TOD in het geval van verlof in paragraaf 1.6 uit de CAO Rijk. Voor de doorbetaling van een wisselend maandinkomen (in het geval van verlof) staat in de CAO Rijk dat het oorspronkelijke arbeidspatroon moet worden gevolgd . Het ligt voor de hand dit in dit geval ook toe te passen. Bij enkele diensten is er een indicatief jaarrooster en vindt doorbetaling plaats op dit jaarrooster.

Op grond van de CAO Rijk is doorbetaling van maandinkomen, bij het ontbreken van een arbeidspatroon, gebaseerd op het gemiddelde van de voorafgaande drie maanden. Hier van kan niet worden afgeweken, maar in de praktijk hanteren enkele diensten echter een gemiddelde van de voorgaande twaalf maanden. Aangezien we deze praktijk voor deze toepassing niet willen wijzigen, is de in tekst opgenomen " de gebruikelijke wijze de doorbetaling van de TOD gebaseerd op het gemiddelde van een voorgaande periode".

Opschorten VWNW-begeleidingstrajecten vanwege coronacrisis

In verband met de landelijke maatregelen ter bestrijding van het coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, verloopt de begeleiding van VWNW-kandidaten niet overal optimaal. Om die reden hebben partijen in het Sectoroverleg Rijk de volgende afspraak gemaakt:

  • De VWNW-begeleidingstrajecten van de VWNW-kandidaten zijn met ingang van 16 maart opgeschort vanwege de coronacrisis. Partijen zullen in het SOR vaststellen wanneer de opschorting wordt beëindigd; dit is afhankelijk van de afschaling van de landelijke maatregelen.
  • Het opschorten van de begeleidingstrajecten geldt voor verplichte VWNW-kandidaten en voor vrijwillige VWNW-kandidaten met een vastgesteld VWNW-plan.
  • Van het opschorten van een begeleidingstraject kan worden afgezien als een werkgever en een VWNW-kandidaat dat samen afspreken.
  • In het DGO kan worden besloten dat de duur van de voorbereidende fase wordt verlengd. Het ligt in de rede dat deze verlenging dezelfde duur heeft als de hierboven genoemde opschorting.
  • Van de VWNW-kandidaten wordt verwacht dat ze zich ondanks de opschorting van hun begeleidingstraject zoveel mogelijk als de omstandigheden toelaten, blijven inzetten voor het uitvoeren van die werkzaamheden die horen bij het VWNW-traject. Van de werkgevers wordt verwacht dat zij de VWNW-kandidaten daarbij zoveel mogelijk als de omstandigheden toelaten blijven ondersteunen.
  • Het opschorten van de begeleidingstrajecten heeft geen gevolgen voor VWNW-stimuleringspremie. Tijdens de opschorting geldt voor het vaststellen van de hoogte van de VWNW-stimuleringspremie de resterende maanden VWNW-begeleiding die de VWNW-kandidaat op 16 maart nog had.
  • Deze SOR-afspraak raakt niet aan aankomende reorganisaties. Overleg daarover vindt zoals gebruikelijk plaats in het DGO en met de ondernemingsraad.

Uitstel onderhandelingen cao Rijk

De cao Rijk loopt op 1 juli af. Onderhandelingen over een nieuwe cao stonden gepland voor april en mei. Vanwege het coronavirus hebben vakbonden en werkgever besloten de onderhandelingen tot nader order uit te stellen. De huidige cao loopt af op 1 juli 2020. De arbeidsvoorwaarden blijven uiteraard ook na 1 juli gewoon van kracht tot partijen overeenstemming bereiken over een nieuw cao-akkoord.

---

Photo by Austin Distel on Unsplash


Nieuwscategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
Deel deze pagina: