Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

ABP

ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor werknemers van de overheid en het onderwijs. De 2,4 miljoen klanten kunnen rekenen op een totaalpakket voor inkomenszekerheid. Bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensionering. Gebaseerd op solidariteit en zonder winstoogmerk. Meer informatie over pensioenen? Kijk in ons dossier pensioenen.

De CMHF en ABP

ABP wordt bestuurd door de sociale partners, dus vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Het Bestuur bestaat uit twaalf leden, waarvan zes van werknemers- en zes van werkgeverskant, en een onafhankelijk voorzitter. Geraldine Leegwater heeft aan werknemerskant namens de CMHF zitting in het Bestuur.

Leden

De leden van werknemerskant worden benoemd op voordracht van de volgende Centrales van Overheidspersoneel: de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF), de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP), de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP) en het Ambtenarencentrum (AC). De leden van werkgeverskant worden benoemd op voordracht van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO).

Toezicht

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op het functioneren van het Bestuur. De deskundigheid van de leden van het Bestuur dient naar het oordeel van DNB voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden.

Taak

De belangrijkste taak van het Bestuur is de afstemming tussen vermogen en verplichtingen van het fonds. Het Bestuur baseert zich voor wat betreft de verplichtingen op de door sociale partners in de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid vastgestelde pensioenregeling. Die pensioenregeling is vastgelegd in het Pensioenreglement ABP en is voor het Bestuur van ABP een gegeven. De instrumenten die het Bestuur heeft om te sturen op de afstemming van vermogen en verplichtingen zijn de hoogte van de premie, de hoogte van de indexatie van de opgebouwde rechten en de pensioenen en het beleggingsbeleid.

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het ABP-bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft.

De 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,8 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:

  • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
  • de regels voor beleggen
  • de manier van communiceren

Het verantwoordingsorgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft.

Lees op de website van ABP meer over het Verantwoordingsorgaan.

De publieksverslagen hebben als doel om bij pensioenfonds ABP aangesloten deelnemers, gepensioneerden en werkgevers inzicht te geven in de adviezen die het Verantwoordingsorgaan als medezeggenschapsorgaan aan het ABP bestuur geeft over voorgenomen beleidsbeslissingen en de besprekingen die het Verantwoordingsorgaan met het ABP bestuur voert. Voor de uitgebreide standpunten van de verschillende partijen in het Verantwoordingsorgaan wordt verwezen naar de eigen web site van de fractie's.

Publieksverslag van 26 januari 2017

Publieksverslag van 30 maart 2017

Publieksverslag van 26 april 2017

Publieksverslag van 22 juni 2017

Publieksverslag van 28 september en 4 oktober 2017

Publieksverslag van 23 november 2017

Publieksverslag van 25 januari 2018

Deel deze pagina: