Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

ABP

ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor werknemers van de overheid en het onderwijs. De 2,4 miljoen klanten kunnen rekenen op een totaalpakket voor inkomenszekerheid. Bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensionering. Gebaseerd op solidariteit en zonder winstoogmerk. Meer informatie over pensioenen? Kijk in ons dossier pensioenen.

De CMHF en ABP

ABP wordt bestuurd door de sociale partners, dus vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Het Bestuur bestaat uit twaalf leden, waarvan zes van werknemers- en zes van werkgeverskant, en een onafhankelijk voorzitter. Geraldine Leegwater heeft aan werknemerskant namens de CMHF zitting in het Bestuur.

Leden

De leden van werknemerskant worden benoemd op voordracht van de volgende Centrales van Overheidspersoneel: de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF), de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP), de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP) en het Ambtenarencentrum (AC). De leden van werkgeverskant worden benoemd op voordracht van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO).

Toezicht

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op het functioneren van het Bestuur. De deskundigheid van de leden van het Bestuur dient naar het oordeel van DNB voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden.

Taak

De belangrijkste taak van het Bestuur is de afstemming tussen vermogen en verplichtingen van het fonds. Het Bestuur baseert zich voor wat betreft de verplichtingen op de door sociale partners in de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid vastgestelde pensioenregeling. Die pensioenregeling is vastgelegd in het Pensioenreglement ABP en is voor het Bestuur van ABP een gegeven. De instrumenten die het Bestuur heeft om te sturen op de afstemming van vermogen en verplichtingen zijn de hoogte van de premie, de hoogte van de indexatie van de opgebouwde rechten en de pensioenen en het beleggingsbeleid.

Deel deze pagina: