Onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 57.000 leden.
Aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals.

31 oktober 2016

​Welk probleem lost normalisatie rechtspositie ambtenaren eigenlijk op?

Afgelopen week vond de uitgestelde behandeling van het initiatiefwetsvoorstel 'normalisatie rechtspositie ambtenaren' in de Eerste Kamer plaats. Dit initiatief werd zes jaar geleden ingediend door de Tweede Kamerleden Koser Kaya en Van Hijum. Het hoofdargument was dat ambtenaren door deze normalisatie gemakkelijk konden overstappen naar marktsectoren en vice versa, bovendien zou de bureaucratie kunnen worden teruggedrongen. Nu is nimmer aangetoond dat de ambtenarenstatus een belemmering zou kunnen zijn in het switchen tussen markt- en publieke sector. Evenmin dat de bureaucratie, die de ambtelijke aanstelling met zich mee zou brengen, knellender of zwaarder zou zijn dan voor een aanstelling in de marktsector, zeker niet na de invoering van de wet Werk en Zekerheid. Van oudsher is voor een aparte status voor ambtenaren besloten om hen minder afhankelijk te maken van politieke willekeur, de wetgever is immers veelal ook werkgever. Het lijkt mij dat dit argument heden ten dage nog niets aan waarde heeft verloren. Voorts kost de wijziging veel (ambtelijke!) inspanning en geld. Deskundigen op het gebied van het ambtenarenrecht onderschrijven deze bezwaren. Verwacht mag worden dat in de uitvoering meer problemen zullen ontstaan, dan er worden opgelost.

De behandeling heeft jaren lang stil gelegen, had geen urgentie en de minister zat er kennelijk ook niet op te wachten. En de ambtenaren al helemaal niet. Toch heeft het zijn loop weer gekregen en de vraag welk probleem nu wordt opgelost, is niet beantwoord. Het voorstel heeft een eigen dynamiek in het proces gekregen, waarbij de aandacht voor de inhoud wegebt en het politieke proces niet meer te remmen is. Verwacht wordt dat de Eerste Kamer bij de stemming op 8 november instemt met het voorstel.

Wat steekt in dit proces is dat werknemersorganisaties in het geheel niet zijn betrokken bij de voorgestelde wijziging in de rechtspositie van ambtenaren. Iets dat nu juist bij het tot stand komen van het Sociaal Akkoord in de marktsector nadrukkelijk wel het geval was. Bij de start van het normaliseren van ambtenarenpositie met die van werknemers in de marktsector wordt een verschil al in stand gehouden. De ambtenarencentrales zijn van mening dat de Minister van BZK op grond van huidige regelgeving verplicht is om open en reëel overleg te voeren als arbeidsvoorwaardelijke rechten en plichten worden gewijzigd. En dat is hier het geval. De Centrales gaan deze kwestie voorleggen aan de Rechter in kort geding dat dient op 3 november bij de Rechtbank in Den Haag. Wordt vervolgd.

Reginald Visser, voorzitter CMHF


Blogcategorie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief